1 72 Abraham Cornelisz. en Cornelis Abrahamsz. Van dit drie tal is Cornelis Symonsz. schilder en evenals zijn vader koster van de Grote Kerk de meest bekende. Hij is geboren in 1617 en komt niet in aanmerking daar de voorgestelde schutter zeker geen jongeling van ruim twintig jaar, doch eerder boven de vijftig jaar oud is. Zijn volle neef Cornelis Abrahamsz., geboren in 1608, kan om dezelfde reden buiten beschouwing blijven en dan blijft slechts over diens vader Abraham Cornelisz. van der Schalcken, geboren 1582 9. Hij is ongetwijfeld de sergeant (no. 18) op dit stuk. Deze op lossing is bovendien in overeenstemming met het meest nauw keurige van de reeds herhaaldelijk geciteerde „oude memo- riën" in mijn bezit. De oude identificatie van de voorgestelde personen blijkt op een enkele uitzondering na juist te zijn en te corresponderen met de plaats, die voor ieder der officieren van de St. Joris- doelen krachtens zijn rang verwacht mocht worden. De moeilijkheid van de verklaring van dit stuk lag dan ook niet zozeer hierin, als wel in de vreemde omstandigheid dat op dit schilderij te veel officieren en vaandrigs voorkomen. Voor dit probleem had men sedert het einde van de zeven tiende eeuw geen oplossing gevonden, doch ik meen dat de thans gegeven motivering de juiste moet zijn 10. Nu volgen ook voor dit schilderij de personalia van de af gebeelde schutters, in de hierboven gebezigde volgorde: Lambert Wouters (zn. van Lambert, brouwer in de Druyff te Haarlem, en Magdalena Pietersdr. van der Straten), ged. Haarlem 27 mei 1602, vaandrig St. Jorisdoelen 1634— 1646, luitenant idem 1651'54, f Haarlem nov. 1655. Gabriel Loreyn (zn. van Fermijn en Josina Verkruyssen), geb. Haarlem circa 1591, sergeant St. Jorisdoelen 1636 '39, luitenant idem 1642—1645, j" Haarlem 7 okt. 1660, tr. aid. 3 febr. 1619 Geertruyt van Clarenbeek, ged. Haar lem 12 april 1589, j* aid. 27 sept. 1660, dr. van Hans Hu- brechtsz., uit Grave, en Elske Jansdr. Bruyninx.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1961 | | pagina 74