137 Slaperdijk in 1626 kennelijk van zeer groot belang geacht werd, getuige de bijzonder spoedige aanleg na een daartoe gedaan voorstel, terwijl de natuurlijke afwateringen groten deels toegewassen lagen. Wanneer men zich dat realiseert, lijkt hier zoals eigenlijk bij alle polders in de omgeving van Haarlem het geval is geweest de regulering van het water peil toch de belangrijkste factor in het proces van polder vorming. Dat de Slaperdijk er was en dus het waterpeil geen maat regelen meer nodig maakte na 1627 zou opgaan, indien de tot stand koming van de polder na die tijd vaststond. Dit is echter geenszins het geval en de zo spoedige aanleg van deze dijk wijst eerder in de richting van een eerdere poldervorming, immers door de poldervorming verviel de natuurlijke af watering door Schoterbeek en Heussensvaart. Ook de grote moeite die Haarlem zich na ongeveer 1620 getroost om de Jan Gijzenvaart onder haar toezicht en uitgediept te krijgen, zou hierop kunnen wijzen 19. Het buitensluiten van vuil blekerij-water zal overigens zeker een rol gespeeld hebben. De bovenomschreven feiten wijzen op het bestaan van een polder in het begin van de 17e eeuw, maar geven geen uit sluitsel over een formele stichting; eerder wijzen zij in de richting van een geleidelijke en zeer informele inpoldering, waarmee men al vele decennia eerder begonnen was. De Watermolen Een voorwaarde voor poldervorming van enige omvang is het aanleggen en in werking houden van een gemaal, dat de waterstand op peil houdt. Dit betekent voor het onder havige gebied, dat er een inrichting moet zijn, die het water kan „uitslaan" op een hoger gelegen „boezemwater", dat het verder afvoert. Uit kaarten en stukken 20 blijkt, dat in ieder geval vanaf 1650 het grond- en regenwater door een watermolen vanuit de reeds genoemde Molenwetering ge pompt wordt in de Heussensvaart, waardoor het vervolgens via het Spaarne en Rijnlands werken bij Spaarndam open water bereikt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1962 | | pagina 139