171 Woningbouwverenigingen in Haarlem een protestbrief aan het gemeentebestuur te zenden. 18. In de vergadering van de Koninklijke Algemene Ver eniging voor Bloembollencultuur wordt meegedeeld dat het hoofdbestuur besloten heeft de zetel over te plaatsen naar Hillegom, hetgeen inhoudt dat het Krelagehuis op den duur niet meer gebruikt zal worden. De Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland installeert de „commissie geluidshinder Schip hol", die Gedeputeerde Staten zal adviseren over te treffen planologische maatregelen en bouwtechnische voorzieningen ter beperking van geluidshinder van vliegtuigen in de omgeving van Schiphol. Opgericht is het comité Haarlem van het Wereld Na- tuurfonds. De heer G. Buist, gep. hoofd van een christelijke school in Haarlem-Noord. 19. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt de heer N. Hortensius afscheid als directeur van de Noord Zuid Hollands Vervoer Maatschappij met een openbare receptie en een dag later met bijeenkomsten voor het personeel. De heer D. M. van Willigen, benoemd tot directeur van het bureau Onderwijskundige begeleiding in de gemeente Amsterdam, neemt afscheid als rector van het Dr. Jac. P. Thijsselyceum in Overveen. 20. De gemeenteraad verleent eervol ontslag aan de heer B. J. Thijssen als gemeentesecretaris wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (zie 29 dec.), besluit tot op heffing van het Gemeentelijk Kindertehuis aan de Scho tersingel, stelt een krediet van f. 100.000 beschikbaar voor onderzoeken in verband met de ontwikkeling in de regio en besluit tot verkoop van 3230 m2 grond aan de Stalin- laan hoek Laan van Angers ten behoeve van de bouw van een r.k. kerkgebouw voor f. 163.115. f Dr. A. de Vletter, oud-rector van het Kennemer Lyceum.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1967 | | pagina 173