249 Nieuwe gegevens betreffende Anneke Harmansdr., de eerste echtgenote van Frans Hals Bij het bestuderen van de literatuur met betrekking tot Frans Hals en zijn gezin vindt men vrijwel niets vermeld omtrent zijn eerste vrouw, Anneke Harmansdochter geheten. Het is eigenlijk wel een beetje beschamend dat omtrent deze echtgenote van onze meest beroemde stadgenoot niets meer be kend is dan de datum van haar begrafenis op een der eerste dagen van juni 1615, zoals dr. Bredius nu al weer 50 jaar ge leden publiceerde in het kunsthistorische tijdschrift Oud-Holland. Hij voegde hier nog aan toe een mededeling omtrent een Haar lemse transportakte gedateerd 5 augustus 1615 waarbij een huis overgedragen werd dat aan de gezamenlijke erfgenamen van een zekere Dirck Anthonisz. „in zijn leven poorter van Haerlem" toebehoorde. Bij nader onderzoek is mij gebleken dat de inhoud van deze akte inderdaad de sleutel vormt voor de oplossing van het probleem van onze „ongrijpbare" Anneke Harmansdr. Gaar ne wil ik hier bevestigen dat mevrouw C. A. de Goederen-van Hees, vroeger lange jaren werkzaam bij het Frans Halsmuseum, de inhoud van deze akte had bestudeerd, en er reeds dadelijk correcte conclusies uit had getrokken. Door haar vertrek naar Woerden had zij echter geen gelegenheid meer deze kwestie gron dig in het Haarlems Gemeentearchief uit te zoeken en daarom verzocht zij mij onlangs dit onderzoek verder ter hand te willen nemen, aangezien zij vreesde dat anders alles weer in de doofpot zou verdwijnen. Hier volgt dan nu het resultaat van mijn naspeu ringen. De in de bovengenoemde transportakte genoemde Dircks-kinde- ren waren oorspronkelijk, dat wil zeggen bij het overlijden van hun vader, vijf in getal, doch ten tijde van het transport waren er nog maar twee zoons in leven; één der overleden zonen, Har man Dircksz. geheten, werd nu gerepresenteerd door zijn vier jongste kinderen, terwijl de oudste dochter, Anneke Harmansdr., zojuist zelve overleden was zodat voor haar portie optrad haar echtgenoot, Frans Hals, zo voor zichzelf als voor de twee kinde-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1973 | | pagina 251