'Een hoogst lofwaardige philantropieke inrigting' De geschiedenis van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen in Haarlem, 1820-2005 Inleiding Dit jaar bestaat de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrou wen 185 jaar. Reden om eens nader in te gaan op de geschiedenis van deze relatief onbekende commissie en hoe die zich door de jaren heen heeft weten staande te houden. De positie van de commissie binnen de andere liefdadigheidsinstellin gen voor kraamvrouwen in Haarlem is altijd bijzonder gebleven. Er zijn, voor zover bekend is, geen andere organisaties geweest die hetzelfde doel nastreefden. Andere instellingen richtten zich vaak meer op kraam- en zuigelingenzorg. Zo had het Fonds tot behartiging der belangen van hulp behoevende Kraamvrouwen tot doel het verschaffen van goede, ge schoolde kraambedverpleging aan on- en minvermogende kraamvrou wen. De Christelijke Vereniging tot Kraamhulp bijvoorbeeld was in 1924 opgericht op initiatief van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Haarlem en omstreken, met het doel om kraamverzorging en huishoudelijke hulp te verschaffen aan onvermogende kraamvrouwen in Haarlem.1* Voor iets beter gesitueerden was er de Vereniging Kraam- bescherming door Kraamverzekering, opgericht in 1908 en opgeheven in 1938. Door het instellen van een vrijwillige kraamverzekering maakte deze vereniging het vrouwen met kleine inkomens mogelijk de vaak grote uitgaven bij en na bevallingen te voldoen. De oprichting In 1820 besloten zes vooraanstaande dames - W.E.Chr. van Tets Gou- driaan-Hahn, P.M. Canter Camerling-Heshuijsen, P.C. van Sypesteyn- Crommelin, M.C. Kops Goedschalkszn-van Oosten de Bruijn, J.E. Enschedé-Swaving en J.A. van Styrum-van Vollenhoven - tot oprichting van een Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen, ook wel kortweg Kraamvrouwenfonds of Kraamfonds genoemd. De dames wilden met de commissie armoede voorkomen door ondersteuning te HELEN VAN DER EEM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2005 | | pagina 43