Aan het eind van de 19de eeuw wilden enkele ondernemers met gevonden 'geneeskundig' water een nieuwe activiteit op gang brengen die Haarlem grotere bekendheid moest geven. Zij richtten in het Frederikspark een Brongebouw met Drinkhal op en een Badhuis. Ruben Daniels heeft de ontwikkeling van deze onderneming uitvoerig uitgezocht. Het levert een mooi verhaal op over stadspromotie en ondernemerschap, maar helaas ging het bedrijf in het begin van de jaren 30 ter ziele. De relatief kleine weidemolens halen vaak de officiële moleninventari saties niet. Daarom is het aardig dat molenkenner Peter Hammann molen De Kleine Veer de aandacht geeft die deze verdient. De Kleine Veer is sinds 1994 gerestaureerd en langs De Liede te vinden. De in Haarlem wonende emerituspredikant H. Bakels was ook een veelschrijver. In het begin van de 20ste eeuw ging hij behoorlijk te keer tegen de 'Roomsen'. Zijn brochure 'Roomsch bakken en braden' was geen bakrecept maar een regelrechte aanklacht tegen onder meer die vermale dijde Pausen die in het verleden ketters lieten verbranden. Volgens Piet de Rooij is een verontschuldiging over deze geharnaste Haarlemmer wel op zijn plaats. J.C. Ruigrok was een fabrikant die samen met zijn broers een familie bedrijf in Vogelenzang bestuurden. Na de oorlog werd economische col laboratie vastgesteld. Joop Ramondt beschrijft deze treurige geschiede nis. De redactie begint dit jaar een nieuwe rubriek in het jaarboek gevuld met een selectie van de stadsgedichten van het afgelopen jaar. Sinds 2004 bestaat het stadsdichterschap van Haarlem, eerst vervuld door George Moormann en van 2008 -2013 door Sylvia Hubers. Martin Busker geeft weer een mooi overzicht van de gerestaureerde en nieuwe gevelstenen in de stad. En verder vindt u in dit jaarboek een arti kel over de restauratie van het stadhuis en uiteraard de kroniek, de biblio grafie en de jaarverslagen. Als nieuwe redactieleden verwelkomen wij de historici dr. Boudien de Vries en drs. Nico Vriend, werkzaam respectievelijk bij de Universiteit van Amsterdam en het Noord-Hollands Archief. Bijdragen voor het volgende Jaarboek ziet de redactie met belangstel ling tegemoet. Zij moeten uiterlijk 1 november 2013 in bezit zijn van de re dactiesecretaris, p/a Vereniging Haerlem, Postbus 1105,2001 bc Haarlem. de redactie K. van Leeuwen P. de Rooy, voorzitter J.J. Temminck M.L. Pop-Jansen, redactiesecretaris N. Vriend P. Knevel B.M.A. de Vries

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 10