Genezing en vermaak. Het gebruik van het Staalbad Niet alleen de initiatiefnemers van de Maatschappij voorzagen een vruchtbare toekomst van de onderneming. Ook de Haarlemse pers, bij monde van het Haarlem's Dagblad, had hoge verwachtingen en sprak in april 1896 de hoop uit dat 'voortaan van Haarlem als het "Staalbad Haar lem" [zou] worden gesproken' en 'dat het Badhuis druk bezocht [zou] mo gen worden en bijdrage tot den bloei van Haarlem!'45' Maar wie bezoch ten eigenlijk het Badhuis en het Brongebouw en welke mogelijkheden tot vermaak werden hier aangeboden? Als we hiernaar kijken zien we dat er twee belangrijke kenmerken naar voren komen. Dit zijn de sterke scheiding tussen klasse en sekse én, gekoppeld aan het tweede, een rela tief grote vrijheid voor vrouwen tijdens een bezoek aan het Staalbad. Een overdacht prijsbeleid en extra aandacht voor vrouwen, binnen dit beleid en binnen de opzet van de instelling, zouden hiervoor zorgen. De middelen waarmee de Maatschappij tot exploitatie van Staalwa- terbronnen het genoemde beleid wist uit te voeren vinden we terug in de Bad-Courant van het Staalbad Haarlem. De Maatschappij gaf aanvankelijk dertig keer per jaar en later eenmaal per week dit blaadje uit, dat leden en niet-leden op aanvraag en tegen betaling van respectievelijk 1,25 en 1,75 het hele seizoen thuis konden ontvangen.46' Het krantje was vooral bedoeld om uit te leggen wat er te doen was in het Brongebouw en wat de voorwaarden en kosten waren voor het gebruik van het Haarlemse staalwater en de badinrichting. Daarnaast bevatte het krantje vooral veel reclame, maar ook enkele artikeltjes met speciale mededelingen voor abonneehouders en stukjes over uiteenlopende onderwerpen, die de Maatschappij de moeite waard vond om nog eens onder de aandacht te brengen. Ook bevatte het enkele vaste rubrieken, zoals een feuilleton en een rubriek speciaal 'Voor Dames' waarin vooral over de laatste mo detrends werd verteld.47' Het 'Staalbad Haarlem' slaagde er verrassend goed in om Engelsen te trekken.48' Een van die Engelsen was een mevrouw uit Ilford (Essex). Een brief die zij had gestuurd aan de Maatschappij werd in de Bad-Courant van 3r augustus 1901 afgedrukt. Zij vertelt hier dat ze op aanraden van een dokter naar Haarlem was gekomen om een kuur te ondergaan. Na elf weken kuur was zij weer helemaal hersteld. Blij als ze is, schrijft ze ieder een een bezoek aan de Wilhelmina-bron aan te bevelen.49' Deze mevrouw kwam waarschijnlijk uit de bovenlaag van de bevolking. Enkel vermogen den hadden immers het geld om een dergelijke reis te ondernemen. Mas- RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 101