Op de Haarlemse strandwal Archeologie in Haarlem Tegenwoordig is Haarlem, met een grootte van 32 km2 en circa 150.000 inwoners, vooral een woon- en winkelstad. De stad heeft nauwelijks buitengebied en is bijna geheel verstedelijkt, maar heeft wel een krach tig historisch karakter. Bovengronds zijn er 1650 Rijksmonumenten en tweeduizend gemeentelijke monumenten. Ondergronds bevindt zich een opeenstapeling van 56 eeuwen bewoningsgeschiedenis. Daarmee is het archeologisch erfgoed een belangrijke drager van de historie van de stad. Er bestaat dan ook een lange traditie in de zorg voor het archeologisch erfgoed. In 1981 stelde de gemeente een stadsarcheoloog aan, aanvanke lijk voor twee jaar. In 1983 kwam deze in vaste dienst en kreeg de gemeen te een opgravingsvergunning. Dat was het begin van een gemeentelijke dienst, die de zorg voor het archeologisch erfgoed dagelijks voor haar re kening neemt. Maar archeologische vondsten werden uiteraard al veel eerder gedaan. De eerste geregistreerde vondsten stammen uit 1843. Bij werkzaamheden in de Sint-Bavokerk werden fundamenten van een voorganger van de kerk gevonden. In 1863 kwamen muurresten aan het licht bij de Wilde- mansbrug. Men dacht toen dat het de overblijfselen waren van het Gra vensteen van de graven van Holland. Later is aangetoond dat het waar schijnlijk gaat om fundamenten van een bierbrouwerij. En in 1868 werden bij rioleringswerkzaamheden werktuigen van hertshoorn, schaatsen van bot en een paar scherven inheems Romeins aardewerk gevonden. De gemeente stelde in 1950 een afdeling Monumentenzorg in, die zich onder andere wijdde aan de registratie van archeologische vondsten af komstig van graafwerkzaamheden. De eerste wetenschappelijk verant woorde opgraving vond plaats tussen 1953 en 1955, toen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen deed achter het stadhuis. Daarnaast was er een aantal mensen op vrijwillige basis actief. De heren De Jong, Korf en Wieland Los registreerden vele archeologische ANJA VAN ZALINGE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 11