om, ook als zij alleen waren, het Brongebouw te bezoeken. Dit gold echter zeker niet voor iedereen. De directie was immers bevoegd 'aangevraagde kaarten te weigeren aan hen, wier persoonlijkheid of gedrag daartoe aan leiding' gaf.62' Aan het 'zwakkere geslacht' was het meeste geld te verdie nen, maar prostituees of vrouwen van lagere standen zagen ze liever niet. Behalve in het Badhuis bestond ook binnen het Brongebouw een be paalde seksescheiding. Mannen en vrouwen aten wel samen (menu's bestonden vaak uit een voorgerecht drie hoofdgerechten en enkele des serts).63' Ook werd er gezamenlijk naar het concert geluisterd en konden beiden gebruik maken van de veranda's, die een overgang vormden tus sen de tuin en het gebouw. De scheiding tussen mannen en vrouwen was hier wel minder strikt dan in het Badhuis, maar toch bestonden er onge schreven regels die zorgden dat een lid uit de ene groep niet constant met een lid uit de andere groep geconfronteerd werd. De conversatiezaal was ingericht naar voorbeeld van interieurs die voorkwamen op zeventiende-eeuwse schilderijen en was vooral bedoeld voor de mannen.64' Hier hadden zij de mogelijkheid de krant of een boek te lezen. Daarbij gaf de ruimte toegang tot de biljartkamer. Biljart was een sport, die als zeer passend voor bij het kuren werd gezien, omdat de sport niet te veel inspanning vroeg, maar toch net genoeg, om zowel voor het lichaam als voor de geest, tot een voordeel te zijn. Zo schreef de heer Da niels: 'Wanneer we nu nagaan dat bij de beweging rondom de biljarttafel ongemerkt bijna alle spiergroepen achtereenvolgens in gebruik wor den genomen, om korten tijd daarna weder voor eenige oogenblikken in volstrekte of ongeveer volledige rust over te gaan, dan begrijpt ieder dat voor patiënten die staalwater behoeven en gebruiken, het biljartspelen ten sterkste is aan te raden, als een zeer werkzaam hulp middel om de werking van het water krachtig te ondersteunen.'65' Hoewel de heer Daniels vervolgt dat biljarten ook een verstandige bezig heid is voor vrouwen, juist omdat voor deze sport zo weinig inspanning nodig was, werd deze groep geacht zich zo veel mogelijk in de leeszaal op te houden. Dit was een plek waar, 'de dames zich vermoedelijk spoedig 'te huis' [zouden] gevoelen, omdat de afmetingen niet 'Kurhaus'-achtig doch huiselijk zijn, een eigenschap die ongetwijfeld de sympathie van zeer vele dames [zou] wegdragen.'66' De voortdurende spagaat waarin het bedrijf zich bevond ten opzichte RUBEN DANIELS 109

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 111