rAALWAf^ «i dien ondervond de onderneming problemen bij de afzet van het water. In 1897 had de Maatschappij nog gemeld dat zij verwachtte zeker 100.000 flessen per jaar in Nederlands-Indië te kunnen verkopen, terwijl eigen lijk al in 1895 bekend was dat ze daar niet op het water zaten te wachten. Vanuit Nederlands-Indië was immers bericht gekomen dat men het Haar lemse water van inferieure kwaliteit vond en er geen grote bestellingen te verwachten waren.71' Ook in Nederland viel de afzet tegen. Dit zou komen omdat apothekers te hoge prijzen zouden vragen voor het staalwater.72' In 1899 zag de Maatschappij zich genoodzaakt de exploitatie van de waterbronnen over te doen aan de buitenlandse onderneming 'Victoria- bron' te Oberlahnstein. Zo moest het voor de Maatschappij makkelijker Men leest in het Dagblad van Zuid- Holl. en 'söïavenh. d.d. 8 Maart 1895: Op het Internationale Medische Congres, <lat in April van het vorige jaar te Rome werd gehouden, stelde de Wïlhelmina-Bron té Haarlem de medici in de gelegenheid, haar water te beproeven. Velen hunner maakten da Arren gebruik en na korter of langer tijd kwamen hun bevindingen daar omtrent in. De uitstekende wijze, waarop de medische faculteit ran Nederland op dat Congres vertegen woordigd was, droeg er waarschijnlijk veel toe hij, ver trouwen in dit water te stellen. De goede resultaten hebben dit vertrouwen bevestigd, en zoo ontving de WUhelmina-Bron o. a. Woensdag 11. von dr. G. Quiricn, een geneesheer, verbonden aan het Hof van Z. M. Koning Umberto, een schrijven, waarin hij vol lof over de goede uitwerking was, verklarende o. a. dal zelfs de zwakste maag hel goed verdragen kan, zonder eenige stoornis in Je digestie. De ambities van de Maatschappij waren zeer hoog. Zo verwachtte zij zelfs ver weg in Azië het helende water te kunnen verkopen. (Noord-Hollands Archief, Biblio theek) RUBEN DANIELS 111

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 113