Fragmenten van gedecoreerde tuinpotten met het wapen van Haarlem. sporen en vondsten. Laatstgenoemde werd uiteindelijk door de gemeente aangesteld om riolerings- en wegwerkzaamheden archeologisch te bege leiden. Ter coördinatie van het archeologisch onderzoek werd een Com missie Oudheidkundig Bodemonderzoek Haarlem ingesteld. In 1970 richtten amateurarcheologen de Archeologisch Werkgroep Haarlem op. Onder leiding van de heren Schimmer en Numan gingen de leden met schep en troffel voor de graafmachines uit. Dankzij hun inzet zijn in die tijd veel verkenningen, boringen en opgravingen verricht. Van af 1976 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in de nog steeds bestaande reeks Haarlems Bodemonderzoek. Met een stadsarcheoloog en een opgravingsvergunning kon de ge meente zelfstandig archeologisch onderzoek uitvoeren. In de jaren die volgden werd veel veldonderzoek uitgevoerd, zowel door de archeologi sche dienst als door de archeologische werkgroep. Het archeologisch de pot vulde zich in rap tempo met vondsten en veldgegevens. Begin jaren 10 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 12