negentig van de vorige eeuw zette het depot de deuren wijd open voor publiek in de vorm van het Archeologisch Museum Haarlem. Inmiddels zijn er meer dan veertig tentoonstellingen gehouden en worden er diverse educatieprojecten uitgevoerd, met gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar. Na de komst van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2009 sprak de gemeente de wens uit die zorg zo goed mogelijk uit te voe ren en maximaal te benutten. Dat wil ze bereiken door te streven naar be houd van het archeologisch erfgoed, zowel in situ (ter plaatse) als ex situ (weg van de plaats), naar kennisvergroting en een optimale toegankelijk heid van het archeologisch erfgoed. Het genoemde is uitgewerkt en vast gelegd in een beleidsnota archeologie, een archeologische beleidskaart, en een (eenvoudige) onderzoeksagenda. Aldus is de archeologie definitief verankerd in de Haarlemse ruimtelijke ordening en kan aan de ambities met betrekking tot kennisvergroting en publieksbereik nog beter handen en voeten gegeven worden. Jarenlang onderzoek naar het archeologisch erfgoed heeft veel infor matie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van Haarlem. In com binatie met historisch onderzoek maakt het archeologisch onderzoek het verhaal van de stad steeds completer. Dat geldt niet alleen voor het verhaal van de middeleeuwen en daarna, maar ook voor de ontstaansge schiedenis van Haarlem in prehistorische tijden. Vooral de bewonings geschiedenis van het vroegste begin is grotendeels op archeologisch on derzoek gebaseerd. De volgende paragrafen nemen u in vogelvlucht mee door die vroegste geschiedenis. Dynamisch landschap Het natuurlijke landschap van Haarlem en omgeving ontstond toen het landijs na de laatste Ijstijd, vanaf 10.000 jaar geleden, begon te smelten. Het ijs dat grote delen van Noord- en West- Europa bedekte smolt tot wa ter. De kom die tussen het latere Engeland en Nederland lag, begon zich met dat water te vullen. Zo ontstond een kustlijn ter hoogte van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Vanaf 7000 voor onze jaartelling nam de zeespiegelstijging geleide lijk af. Door de aanvoer van grote hoeveelheden zand door het water ont stonden er ongeveer 5200 jaar geleden zandbanken, ook wel strandwallen genaamd. De wind vormde op die strandwallen metershoge duinen. De strandwallen werden steeds breder en hoger door aanvoer van zand door de wind. Door de wind ontstonden ook duinen, die we Oude Duinen noe- ANJA VAN ZALINGE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 13