Op 8 april 1968 heeft De Hollandse Molen samen met de heer Deel van Openbare Werken (die lange tijd belast is geweest met het onderhoud van de molens in eigendom bij de Gemeente Haarlem) de onderdelen beke ken, 'die zich thans op het terrein van Stoop's Bad te Overveen bevinden'. De conclusie, die door het College wordt overgenomen, is duidelijk en hard: 'Daarbij is gebleken, dat bij herstel sprake is van circa 80% vernieu wing van de molen. Wanneer men zich dan realiseert, dat het toezicht ter plaatse waar de molen gestaan heeft zeer gering is, kan worden geconclu deerd, dat het juister is van restauratie af te zien.' Met andere woorden, het doodvonnis over het weidemolentje werd in 1968 uitgesproken door Vereniging De Hollandse Molen. Wel zouden we ter ere van de initiatiefnemer tot de bouw in 1953 van deze uitvoering van De Kleine Veer die ook 'De Warnaars molen' kunnen noemen.9' De Beulink molen In 1979 werd het molentje herontdekt in de overvolle Overveense tuin in de schaduw van Stoops zwembad van de heer Beulink. Vanaf dat mo ment kreeg de molen in de volksmond de bijnaam 'De Beulinkmolen'. Het duurde nog geruime tijd voordat aan de heer Beulink gevraagd werd wat de herkomst van de weidemolen was. Beulink vertelde dat hij de brok stukken van een kapot gewaaide molen bij Haarlemmerliede had gevon den en veilig gesteld. Met behulp van de resten bouwde hij de molen weer op en sierde er zijn tuin mee. Nadat later de weidemolen in zijn tuin ook te lijden had gekregen van een zware storm kreeg de Stichting Molens Zuid-Kennemerland (smzk) de restanten van het molentje overgedragen met het beding dat deze herbouwd moest worden en een goede stand plaats zou krijgen. Met medewerking van onder andere het toenmalige lid van de smzk, aannemer Henk van der Linden, is het molentje naar de grote molen 'De Veer' verplaatst in de verwachting dat een snel herstel zou volgen. Dat viel uiteindelijk nog behoorlijk tegen; de staat van on derhoud van veel onderdelen bleek bedroevend slecht. Pas toen de smzk over een eigen werkplaats beschikte kon er gestart worden aan de com plete herbouw met behulp van uiteindelijk slechts enkele originele on derdelen en veel nieuwbouw. Het is dankzij Beulink dat niet alle onderdelen van de Warnaars-molen verloren zijn gegaan, toen de gemeente er geen belangstelling meer voor had. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 130