gereformeerd te bakken? De eerste zin maakte al meteen duidelijk dat de inzet wat hoger was: 'Het is volstrekt mijn plan niet om een hatelijk boekje te gaan schrijven tegen "die slechte Roomschen".' Als lezer kan je dan wachten op'maar.en dat volgt dan ook. 'Rome' had zich in een lange geschiedenis nogal gewijd aan het marte len, verdrinken en doormidden hakken van andersdenkenden en over die activiteiten wilde hij graag wat nadere gegevens verstrekken. Nu kan men hem tegenwerpen dat die wreedheden misschien betreurenswaardig wa ren, maar zich toch vooral in de zestiende eeuw hadden afgespeeld, zodat dit misschien langzamerhand als afgedaan beschouwd moest worden. Maar dat was volgens Bakels te lichtvaardig gedacht: Rome hield officieel nog steeds vast aan die leer van het bakken en braden van ketters en in die zin was het dus wel degelijk een actuele kwestie. Naar zijn schatting was tien procent der katholieken nog steeds van het bloeddorstige soort. En daarop liet hij een bloemlezing volgen uit verschillende histori sche verslagen van ketterverbrandingen uit de zestiende en zeventiende eeuw, met alle ijzingwekkende details. En dit alles werd afgesloten met de oproep aan de paus, als hoofd van de katholieke kerk, 'ex Cathedra', voor God en de menschen zijn 'leedwezen' uit te spreken over al het onmense lijke dat op aandringen van zijn kerk is aangericht, tegen de joden en de moren in Spanje, de albigenzen en waldenzen in Frankrijk, de hussieten in Bohemen, de protestanten in Hongarije, de Nederlanden en West-Eu ropa in het algemeen. In de figuur van Herman Bakels heeft Haarlem dus een geharnast anti papist geherbergd. Voor rechtszaken is het te lang geleden, maar veront schuldigingen lijken op zijn plaats. PIET DE ROOY

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 137