'Met blaesbalk en door vuer, Verwerckt men ijzer en staal; 't Is jaeren lang van duer, Dat weet men allemael, Maer om te weten en te maecken, Daarin bestaet de kunst, Wie er iets van noodig heeft, Verzoeck ick om de gunst' C.A Ruigrok Na het overlijden van de moeder traden de oudste twee zoons Arie (Adri- anus Theodoras, A.Th.) en Gerard (Gerardus Cornelis, G.C.) aan als de nieuwe bedrijfsleiding. Zij zetten de activiteiten op de oude voet voort en introduceerden enkele cosmetische veranderingen. Het bedrijf voerde vanaf die tijd de naam Firma C.A. Ruigrok en Zoonen en was gevestigd aan de Leidsevaart 268-270 in Vogelenzang. Op het dak van het bedrijf plaatsten zij een bord met het logo car. Later gevolgd door het befaamde logo van de woeste stier, die in bedwang gehouden wordt door een Ruig- rok-hek. Een trefzeker logo dat zeer gewild was bij de clientèle. Naast de hekwerken werd in de jaren 30 de fabricage van stalen (tuin-) meubelen aan het assortiment toegevoegd, een bedrijvigheid die vooral door Arie werd ontwikkeld. Prototypes hiervan werden gemaakt op een stellage die op een oude T-Ford werd bevestigd en Arie reed hiermee stad en platteland af. Het was een succesvol product dat onder meer gebruikt werd op de Wereld-Jamboree in 1937 in Vogelenzang. Op 1 januari 1938 trad Jan Ruigrok toe tot de directie van het bedrijf. Het is de opmaat voor een dramatische fase in de geschiedenis van het be drijf. Tussen de broers boterde het al geruime tijd niet en dat viel terug te voeren op het reeds genoemde leeftijdsverschil tussen de broers en het verschil in opleidingsniveau. Arie en Gerard doorliepen slechts de lagere school. Jan volgde allerlei vakopleidingen tot zijn 17de jaar. Hij werd ge zien als een echte zakenman, die met veel souplesse klanten aan zich wist te binden en opdrachten in de wacht sleepte. Hij wenste dat dit ook tot uitdrukking zou komen in de spelregels voor winstverdeling. Statutair werd vastgelegd dat elk der vennoten een derde van de 'zuivere bedrijfs winst' tot een bedrag van fl. 9.360,- zal verkrijgen. Verder werd bepaald dat voor de eventueel meerdere winst de vennoten in onderling overleg zullen vaststellen door wiens toedoen of werkkracht deze meerdere winst is ontstaan. De verdeling van die winst zal vervolgens plaatsvinden naar rato van hetgeen een ieder heeft bijgedragen. Deze bepaling zou onder druk van Jan - die veel orders inbracht - tot stand zijn gekomen. Het overleg over de winstverdeling tussen de broers, die toch al geen prettige relatie met elkaar hadden, ontaardde herhaaldelijk in twistge- JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 141