op de mogelijkheid dat de Duitsers hen bevoegdheden zouden afnemen of buiten spel zetten wanneer zij geen opdrachten wensten te aanvaarden. De Duitsers speelden hierop in met toespelingen, die vaak al voldoende waren om Nederlanders tot collaboratie te bewegen. Een fase verder volg de de dreiging met bedrijfssluiting en/of het wegvoeren van personeel naar Duitsland om daar te werken in de (oorlogs)industrie. Daarna de regelrechte persoonlijke bedreiging en het bevel werkzaamheden te ver richten. Tenslotte de plundering van bedrijven. Vooral dat laatste heeft na de oorlog veel indruk gemaakt, waardoor lange tijd niet in beeld is geweest dat de eerste oorlogsjaren voor menig bedrijf een profijtelijke periode was en dat de Nederlandse economie een grote groei beleefde. Het was een korte periode van hoogconjunctuur waardoor menigeen de ogen sloot voor het onheil dat de bezetting te weegbracht.8) Een soortgelijk proces had zich enige jaren eerder in Duits land voltrokken. Veel Duitsers heten hun aanvankelijke afkeer van Hitier varen toen zich na zijn machtsovername een periode van economische voorspoed aandiende en de werkeloosheid sterk terugliep.9' Ook de firma C. A. Ruigrok Zoonen volgde het spoor van het noodza kelijk kwaad. Het bedrijf was destijds de enige substantiële hekkenbou wer in Nederland. In het bedrijf zelf werkten circa 25 personen en daar naast zo'n 50 personen die op projectbasis via wisselende relaties van hoofdaannemer of onderaannemer werden tewerkgesteld. Het begon - juli 1940 - met de plaatsing van hekwerken voor het vliegveld van Valken burg en het schijnvliegveld in Vogelenzang.10' Men was al voor de Neder landse genie bezig met de plaatsing van hekwerken in Valkenburg. Wat stak er dan voor kwaad in dit werk af te maken voor de nieuwe Duitse be windvoerders? Vergoelijkend sprak men in die tijd over 'inrolorders'. Een kortstondig gelegenheidsbegrip dat met het wegebben van de naoorlogse juridische afrekening met economische collaborateurs uit het spraakge bruik is verdwenen. Ook het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal kent het begrip niet. Geleidelijk aan breidden de werkzaamheden zich uit. Gedurende de hele oorlog werden vele kilometers hekwerk, draaideuren en prikkel draadversperring met Spaanse ruiters aangelegd door heel Nederland, op uiteenlopende plaatsen als kazernes, artillerieinstallaties, bunkers, mij nenvelden en munitiedepots. Een prikkeldraadversperring van 15 kilome ter van het centrum van Den Haag door de Scheveningse duinen is een van de meest markante producties geweest. Niet duidelijk valt te reconstrueren hoe bij de Ruigroks de balans ver- HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 144