Wat valt erna deze briefte zeggen Het lot is Jan Ruigrok niet welgezind geweest. Hij had de pech verzeild te raken in een oorlog die hem voor de beklemmende keuze plaatste wel of niet voor de bezetter te werken, met alle gevolgen van dien in beide vari anten. Hij had de pech dat hij twee niet loyale broers als medefirmanten had. Broers die er niet voor terugdeinsden hem de kolen uit het vuur te laten halen en te belasteren. Zij beklemtoonden hun onschuld, maar aas den wel op hun aandeel uit de oorlogswinst. Hij had de pech in handen te vallen van een overbelast en incompetent justitieel apparaat dat zich liet leiden door de gevoelens van wraakzucht van die dagen en dat geen onbevooroordeeld onderzoek instelde naar de ware toedracht van de ge beurtenissen. Het was voor de justitie een comfortabel gegeven dat Jan Ruigrok geen beroep op verzachtende omstandigheden deed. Hij nam de verantwoordelijkheid voor zijn betrokkenheid op zich en klaagde niet zijn broers aan. Het vereenvoudigde het justitieel onderzoek en leverde een onbetwistbare dader op. Een schrale troost was dat dit alles - achteraf - wordt erkend door de Officier-Fiscaal, die verantwoordelijk was voor zijn dossier in de periode van zijn gevangenschap. De functionaris die een paar jaar eerder liet we ten geen enkele sympathie voor Jan Ruigrok te koesteren vanwege diens veronderstelde ijver voor de Duitsers. Boers wekt de indruk zich nader hand te excuseren voor zijn mistastende oordeelsvorming met het ge bruik van de mystificerende woorden 'historia intima'. Er was immers op de keper beschouwd weinig intiems aan de hele geschiedenis. Het belangrijkste feit werd bij het eerste verhoor al opgetekend in het dos sier, namelijk dat de broers elkaar probeerden de schuld in de schoenen te schuiven. De veronachtzaming daarvan introduceerde in de gebeurtenis sen een andere 'historia intima' dan Boers waarschijnlijk voor ogen stond. Namelijk dat het voor Jan Ruigrok heel anders zou kunnen zijn verlopen wanneer Boers het feit van de in het politieverslag geconstateerde broe- dernijd als leidraad voor het onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerde recherchewerk had genomen. Hoe kwamJanRuigok er toe Boers een rol te laten spelen? Naar de reden kan men slechts gissen. Voorop staat dat hij niet kon we ten hoe Boers over hem dacht en cruciale rol daarvan in de beeldvorming over de aansprakelijkheid voor de collaboratie had gespeeld. Hij, noch zijn advocaat, had immers inzage in het dossier. Denkbaar is dat hij Boers inschakelde bij zijn verweer tegen de zuiveringsactie die de broers onder- HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 160