De Officier van Justitie verzuimde om de medeverantwoordelijkheid van de broers voor de economische collaboratie tot uitdrukking te bren gen. Een futiel gebaar dat Ruigrok, die toch al zwaar was gestraft - zeker gezien de na-oorlogse rechtspraktijk die ook in het herziene oordeel van Boers doorklinkt - een kleine genoegdoening zou hebben verschaft. Het werd hem, de bunkerbouwer uit Vogelenzang, niet gegund. De broers gingen opnieuw vrijuit. Vooral dat feit gaf hem een zeer verbitterd gevoel. Het was het dominante thema dat terugkeerde in de schaarse verhalen die over hem bekend zijn en werden verteld door zijn 2 zussen, die in het ouderlijk huis bij het bedrijf woonden. Zelf liet hij zich hierover nooit uit. Tot slot Dankzij het cijfermateriaal uit de brief van de Officier van Justitie is het met enig rekenwerk mogelijk tot een schatting te komen van de winst op de besmette orders die Jan Ruigrok uiteindelijk opstreek. Deze cijfers, in combinatie met aan Klemann ontleende gegevens over de destijdse ven nootschapsbelasting van 30-55%, leveren op dat Ruigrok aan dit noodlot tige avontuur naar schatting een bedrag tussen 20.000,- en 60.000,- gul den heeft overgehouden.20) Vastgesteld kan worden dat de Nederlandse staat niet achteroverleun- de in het binnenhalen van een substantieel aandeel van de oorlogsbuit. Leven achter een hekwerk In juni 1951 werd het Jan Ruigrok definitief en onherroepelijk duidelijk gemaakt dat hij zou moeten leven met het feit dat zijn broers hem lie ten opdraaien voor de economische collaboratie en daaruit volop pro fijt trokken. Dat tesamen met het onwrikbare oordeel over hem van het justitieel apparaat maken begrijpelijk dat Ruigrok zich terugtrok achter een gepantserd psychisch hekwerk. De schaarse verhalen schetsen hem als een vriendelijke persoonlijkheid, die evenwel niemand een blik gunde in zijn gevoelsleven. Zijn spoor valt na juni 1951 nog nauwelijks te volgen, behoudens dat hij werkzaam bleef in zijn bedrijf en de daarmede verbon den verhalen. Op een paar uitzonderingen na zijn er ook geen foto's van hem bekend. Hij leefde teruggetrokken met zijn vrouw Tiny Kaiser in zijn huis aan de Nicolaas Beetslaan in Aerdenhout. Van daaruit gaf hij leiding aan het bedrijf. Het was leiding op afstand. Waarschijnlijk gold hetzelfde voor de beide andere broers. De schaal van het bedrijf verdroeg zich goed met JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 163