tiever, kritischer en sceptischer geweest over de tunnelvisie van de jus titiële ambtenaren? Waarom kan ik maar steeds niet besluiten de relatie met Tiny Kaiser te beëindigen terwijl wij totaal niet gelukkig zijn met elkaar en dat beiden van elkaar weten? Waarom kan ik maar niet beslui ten een einde aan mijn leven te maken terwijl de rolstoel nog het enige is waarin ik mij kan bewegen? Op een dag in januari 1983 heeft hij de knoop doorgehakt en is er een einde gekomen aan dit gekwelde leven. Voor de niet praktiserende Ruig- rok werd een r.k.-uitvaartdienst gehouden in de Kleine Kerk aan de Helmweg in Vogelenzang. De crematie vond plaats op Westerveld in Drie huis Kort na zijn overlijden werd bekend dat hij een stichting in het leven had geroepen die de naam J.C. Ruigrok Stichting draagt. De oprichtings akte vermeldt een vermogen, omgerekend in euro's, van 3.924.291,- Deze stichting stelt zich tot doel vernieuwende projecten te subsidiëren op een breed terrein van cultureel-maatschappelijke activiteiten in Zuid-Ken- nemerland. Het plan voor de stichting werd enkele jaren voordien uitge werkt met zijn naaste adviseurs Henk Boter en Rob Stuart. Tezamen met Ger Leliveld zouden zij het eerste bestuur gaan vormen. Bij de oprichting van de stichting was bepaald dat voor het doen van schenkingen jaarlijks 2% op het vermogen zou mogen worden ingeteerd. Door de onverwacht grote aanwas van het vermogen en de jaarlijks daarop gerealiseerde ren dementen besloot het bestuur na enkele jaren om uitsluitend de rende menten aan te wenden voor schenkingen en niet verder op het vermogen in te teren. Door deze wijziging werd een stevige basis gelegd voor het langdurig voortbestaan van de stichting. De urn van Ruigrok. Deze bevindt zich in Wester veld in Colombarium 5, Vak C, no 33. JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 169