Een Ruigrok typerende afspraak was dat de stichting pas na zijn over lijden bekend zou worden gemaakt. Ruigrok wilde hiervoor tijdens zijn leven geen dank ontvangen. Wat de adviseurs en Ruigrok hebben uitge wisseld over de economische collaboratie en de nasleep daarvan is niet bekend. Een feit is wel dat zij er nadrukkelijk bij hem voor hebben ge pleit een stichting in het leven te roepen, opdat de naam Jan Ruigrok zou voortleven en blijvend zou worden uitgesproken nadat hij zijn levens lange psychische gevangenis achter zich zou hebben gelaten. Een funda ment voor eerherstel. Verantwoording Bij de samenstelling van de geschiedenis van Jan Ruigrok heb ik naast de gegevens uit het Nationaal Archief vooral geput uit de herinneringen van Ger Leliveld. In een viertal lange gesprekken heeft hij veel over het leven van Ruigrok verteld. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn medewerking. Over het oorlogsverleden was Leliveld slechts bekend dat Ruigrok enke le maanden gevangen zou hebben gezeten. In het bedrijf werd niet over het oorlogsverleden gesproken, hetgeen bevestigd werd door Jan Opstal, de enige hoogbejaarde werknemer uit de Ruigroktijd die ik heb kunnen opsporen. Die periode bleek bijkans verdwenen onder het stof van de geschiedenis. Ook bij de Ruigrok Stichting was men hiervan niet op de hoogte. Buiten de genoemde bronnen zijn er nauwelijks gegevens te vin den, hetgeen niet verwonderlijk is gezien het leven dat Jan Ruigrok leidde. Uit het cijfermateriaal dat over de omvang van de economische colla boratie is bijeengezocht kan worden vastgesteld dat het vermogen van de J.C. Ruigrok Stichting niet voortkomt uit de oorlogstijd, maar dat de ba sis daarvoor is gelegd met de winsten uit Arabische orders in de jaren 70. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de commentaren op de tekst van Ger Leliveld, Jayand Achterberg, Charles Beke, Lex de Koning, Jolijt Leu- sink, Joggli Meihuizen, Merlijn Ramondt en Wim Wilhelm. Noten Lou van Emmerik en Jet Slagter, De Firma Ruigrok in Vogelenzang, in Ons Bloemendaal, 20ste jaargang, nummer3, Herfst 1996. P.J. Ham, Vogelenzang, Een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal, Haarlem 2006. Tenzij anders vermeld zijn onderstaande gegevens over de economische JOOP RAMONDT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 171