komt vooral omdat een groot deel van de leefomgeving in die tijd nog on der water stond, geschikte woonlocaties waren schaars. Die plekken zijn tegenwoordig moeilijk vindbaar. De oorspronkelijke top van de strand- wallen waarop de mensen toen leefden, is verdwenen als gevolg van zand verstuivingen en latere vergravingen van de latere stad. Bronstijd (2000 - 8001>. Chr.) In de bronstijd gingen mensen geleidelijk over van het jagen en verzame len naar een permanente vorm van wonen. Ze leggen akkers en weides aan en bouwden grote woon-stal boerderijen van tientallen meters lang en breed. Verspreid over heel Haarlem zijn verschillende vindplaatsen ontdekt met ploegsporen, paalkuilen, sloten en greppels. Helaas zijn er tot op heden alleen sporen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan landbouwactiviteiten. Deze resten wijzen op de aanwezigheid van neder zettingen, maar zijn geen directe aanwijzing van huisplattegronden en erven. Een voorbeeld van resten uit de bronstijd zijn de honderden sporen die gevonden zijn in de Zuiderpolder en langs het Liewegje. De sporen, zoals Eergetouwkrassen. Deze geometrische sporen zijn door een prehistorische boer met zijn ploeg achtergelaten in de bodem. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 20