Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal, ook een reizende tentoon stelling in Noord-Holland. Na zijn vervroegde uittreding in 1992 trad hij toe tot de tentoonstel lingscommissie van Museum Kranenburgh in Bergen en tot het bestuur van Museum Kennemerland in Beverwijk. Eveneens functioneerde hij van 1993 tot 2008 voor dit laatste museum als vrijwillig conservator. Bij zijn afscheid in 2008 werd hij tot Lid van Verdienste van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland benoemd. Fries Berkhout is 22 juli 2012 op 82-jarige leeftijd overleden in Schie dam. Oud LCM-collega's typeerden Fries als 'onze dierbare collega, onze nestor, vechter voor de Noord-Hollandse musea en strijder tegen elk cul tureel onrecht. Een gentleman in hart en nieren, warm, integer, eerlijk en onvergetelijk. Een bijzonder mens is vertrokken'. Na zijn overlijden hebben verschillende instellingen belangrijke lega ten van hem ontvangen, zoals Museum Kennemerland (Velser aardewerk en Kinheim tapijten); Purmerends Museum (Purmerends aardewerk); Rijksmuseum (meubelen) en Stichting Geldersch Landschap Gelder- sche Kasteelen (neogotische meubelen ter plaatsing in Huis Scherpen- zeel). Jan Hendrik van Borssum Buisman 9 maart 1919-23 februari 2012 Jan van Borssum Buisman werd geboren in het Fundatiehuis van Teylers in de Damstraat waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond. Hij kwam uit een familie van predikanten en kunstenaars. Zijn grootva der was vrijzinnig predikant en dichter, zijn vader portretschilder. De portretschilder trouwde laat, toen hij een aanstelling kreeg als kastelein van Teylers, want van het schilderen kun je geen gezin onderhouden. Teyler had de traditie dat de beheerder der verzamelingen zelf ook kun stenaar moest zijn. Zijn moeder kwam uit een doktersfamilie. Jan was de jongste en de zwakste uit het gezin. Hij was nogal eens ziek en verbleef voor zijn ge zondheid ook in Zwitserland. Zijn vijf jaar oudere broer kwam in een mi litaire loopbaan terechtzijn zusje koos voor een studie theologie in Lei den en trouwde zelf met een predikant. CARLA OLDENBURGER en FERRY WALBERG 202 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 204