het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren, sinds 1973 van de Rota ry en sinds 1997 directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Grote verdiensten heeft Ab van der Steur gehad voor de Historische Vereniging Haerlem. Zesendertig jaar (1966-2002) is hij bestuurslid ge weest en vanaf 1966 tot zijn overlijden lid van de redactie van het Jaarboek Haerlem, de laatste jaren als voorzitter. Zesenveertig jaar enthousiast, alert en sturend. Het is geheel terecht dat de Vereniging Haerlem vorig jaar aan Ab het erelidmaatschap heeft verleend, voor de vijfde keer in haar 111-jarig bestaan. Hij was er net zo verguld mee als met de Konink lijke Onderscheiding die hij enkele jaren eerder ontving. Belangrijk is de geschiedenis van de Vereniging Haerlem die Van der Steur in drie delen publiceerde in het Jaarboek Haerlem van 1976,1977 en 2000, in totaal bijna 450 pag. Magistraal is zijn artikel (90 pag.) over de musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé. Ver der kan ook de serie Tijdgenoten over Haarlem worden genoemd waarvan in de jaarboeken 1970-2003 26 afleveringen verschenen. Twee belangrijke Haarlemse publicaties wil ik hier nog noemen: Harlemia Illustrata (1993), een overzicht van bijna 1500 topografische prenten van Haarlem en Zuid- Kennemerland en Beredeneerde bibliografie van de geschiedenis van Haarlem, 29 pag., opgenomen in Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Van der Steur was een voortreffelijk tijdschriftredacteur. Naast het re dacteurschap van het Jaarboek Haerlem, was hij meer dan 30 jaar redac teur van Spiegel Historiael, 15 jaar van Rijnland (tijdschrift voor genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken), 10 jaar van Holland en ruim 20 jaar van De Boekenwereld. De enorme werkkracht van Van der Steur uitte zich ook in veel en de gelijk archiefonderzoek. Hij droeg nog een korte broek toen hij voor het eerst het Haarlemse Gemeentearchief bezocht, een van de jongste bezoe kers ooit! Van een aantal archieven en collecties maakte hij inventarissen zoals van het archief van de Vereniging Haerlem, van de collectie genea logische aantekeningen van M. Thierry de Bye Dolleman en van het be drijfsarchief van de Firma G.A. van der Steur (1789) 1830-2002. Ab was ook een enorm lezer. Hij las intensief over tientallen onderwer pen die zijn belangstelling hadden: Warmond, Haarlem, geschiedenis, genealogie, heraldiek, prentkunst, 'books on books', Nederlandse kun stenaars, homoseksualiteit en het kleermakersambacht om er maar en kele te noemen, maar ook Nederlandse en veel Engelse fictie. Het aantal NECROLOGIEËN 217

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 219