Opgraving Hekslootpolder. De sloten en greppels ter afwatering van de natte akkers tekenen zich hier duidelijk af. De schaarse vondsten Ijzertijd- aardewerk (Hekslootpolder) worden zorgvuldig vrij- gelegd. De Ijzertijd-waterputten bestaan uit kuilen die zijn verstevigd met wanden van plaggen. De vondst van de putten betekent waarschijnlijk dat hier een of meerdere boerderijen hebben gestaan. Dat is bijzonder omdat er in Haarlem tot nu toe alleen aanwijzingen zijn gevonden van landbouw en veeteelt uit de Ijzertijd, maar nog geen directe resten van bewoning zelf, zoals een boerenerf of een boerderij. Na de prehistorie De veenvorming in onze omgeving is een natuurlijk proces dat bleef doorgaan totdat men vanaf de 10de eeuw begon het veen te ontginnen.7) Daardoor werden de plaatsen met veen in de ondergrond geschikt voor bewoning. De start van structurele ontginning van veengronden in de kuststrook zou verklaard kunnen worden door enerzijds klimatologische veranderingen en anderzijds de toenemende bevolkingsgroei.8' Op basis van de archeologische gegevens heeft de ontginning van veen bij Haar- lem vanaf 1100 plaatsgevonden. De vroegste veenontginningen zijn in het huidige landschap niet of nauwelijks te herkennen. Veenontginningen ten behoeve van land-, en akkerbouw leidden tot erosie van het veen waardoor het niveau van het maaiveld langzaam daalde. Daardoor kwam het bij de grondwaterspiegel te liggen en werd het te nat voor akkerbouw. Dat kan men nog enige tijd 20 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 22