Verdurmen was in menig opzicht de stuwende kracht achter veel Spaarndamse projecten. Ongeveer 40 jaar geleden nam hij met enkele andere Spaarn- dammers het initiatief voor het stichten van een nieuw dorpshuis. Na jaren van plannenmakerij en overleg met de Dorpsraad en de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede werd de eerste paal geslagen op 18 november 1977. Een jaar later werd het Dorpscen trum naar een ontwerp van architect Sjoerd Brattin- ga geopend. In het centrum kwam een gymzaal voor de twee basisscholen en voor de sportverenigingen, een postkantoor en de Kruisvereniging. Sinds de oprichting van de Stichting Dorpscentrum was Verdurmen bestuurslid. Onnoemelijk veel werk verrichtte hij om het dorpshuis in stand te houden en aan te passen aan de veranderende wensen van de Spaarndamse gemeenschap. Vooral het onderhoud en de veranderingen aan het gebouw hadden zijn voortdurende aandacht. In de loop der jaren waren er regelmatig aanpassingen aan het pand nodig omdat er nieuwe activiteiten kwamen of omdat er belangrijke huurders verdwenen. Het postkantoor verdween, waarvoor het kinderdagverblijf in de plaats kwam. Later werd het kinderdagverblijf met een grote bouwkundige aanpassing uitgebreid tot een kindercentrum, de huidige skos. Ook de Kruisvereniging trok zich terug en dit werd weer opgevuld met de huis artsenpraktijk en de ruimte voor de tandarts, het huidige Medisch Cen trum. Vrijwel alle renovaties werden gedaan door bouwbedrijf Jan de Wit. Soms leek het Verdurmen niet snel genoeg te gaan. Volgens zijn zoon Jim nam hij in de weekenden zelf hamer en beitel ter hand voor kleine repara ties. Hij was niet alleen handig in het organiseren, maar ook een doener. Door de groei van het aantal inwoners van Spaarndam-Oost werd de gymzaal te klein. Verdurmen zette zich jarenlang in voor de bouw van een nieuwe sporthal. Deze werd in 2001 gerealiseerd. Eind zeventiger jaren was Dees Verdurmen ook een van de oprichters van de Tennisvereniging Spaarndam. In 1979 werden vier gravelbanen aangelegd, in 1980 gevolgd door de bouw van een echt clubhuis. Door brand was later een nieuw stenen kantine nodig, die mede door de inzet van Verdurmen tot stand kwam. Jarenlang was hij voorzitter van de club en later erelid. Door zijn vele activiteiten werd Verdurmen gezien als de burgemees- HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 222