publiceerde hij al in 1939 bij uitgeverij Enschedé samen met zijn vader het boekje Elswout c.a. over de bezittingen van de Erven Van der Vliet. Deze beperkte uitgave van honderd stuks was bedoeld voor de familie Van der Vliet en hun nazaten. In 1984 heeft Vrijland aan de donateurs van Stich ting Ons Bloemendaal als eersten de gelegenheid gegeven hiervan de overgebleven exemplaren aan te schaffen. Na deze eerste studie volgde in de jaarboeken Haerlem tussen 1940 en 1994 een vrijwel ononderbroken rij van dertig publicaties over alle bui tenplaatsen van Overveen tot Bloemendaal, inclusief de duinen en jacht gebieden van het 'condominium' zoals hij het bezit van de Borski's en Van der Vlieten graag omschreef. Tot de dag van vandaag leunen vele auteurs op deze bronnen, temeer daar hij zijn artikelen altijd van een uitgebreid notenapparaat voorzag. De feitenkennis die hij had uit alle koopactes en archiefstukken die hem ter beschikking stonden verpakte hij in een on navolgbare schrijfstijl, archaïsch, maar ook vol petit histoire over het le ven van de welgestelden in de 19de en het begin der 20ste eeuw. Ja zelfs enigszins vileine roddels uit die kringen vloeiden bijna onopgemerkt uit zijn zwierige pen. Uiteraard interesseerde Vrijland zich ook voor de geschiedenis van justitie in Kennemerland. Nog altijd zeer informatief zijn De Rechtbank te Haarlem (uitgeverij Erven F. Bohn 1969) en Gerecht in Klein Bestek, het kan tongerecht te Haarlem en zijn voorgangers uitgegeven door de Vereniging Haerlem bij Schuyt en Co in 1974, ter gelegenheid van het afscheid van mr. J.F. Goudsmit als kantonrechter. Tevens gaf de Vereniging Haerlem hem in 1974 de gelegenheid bij Schuyt Co de Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout te publice ren. Dit is inmiddels een standaardwerk waarvoor Vrijland de eerdere publicaties van S.A. Wilson Beknopte Geschiedenis van Bloemendaal en J.M. Sterck-Proot Geschiedenis van Aerdenhout grondig bewerkte en heeft uitgebreid, ook wat de illustraties betreft. Daarnaast heeft Vrijland ver schillende malen gepubliceerd in het Tijdschrift van de Stichting Ons Bloemendaal. In het najaarsnummer 2012 van Ons Bloemendaal nr. 3, jaargang 16, heeft Peter de Natris op zijn beurt leven en betekenis van Willem Vrijland toegelicht. Het zal niet verwonderen dat Vrijland na zijn pensioen nog gevraagd werd mee te werken aan het jubileumboek bij het honderdvijftigjarig be staan van de Hoge Raad der Nederlanden in 1988. Na zijn pensionering gaf Vrijland in eigen beheer nog enige kleine stu dies uit in een aantrekkelijke vormgeving, waarvan hij de drukker/uitge- NECROLOGIEËN 223

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 225