Roel de Wit 31 maart 1927-3 juni 2012 Roel de Wit leerde ik kennen toen hij in 1976 werd benoemd tot Com missaris van de Koningin in de pro vincie Noord-Holland. Ik was amb tenaar op de afdeling Kabinet en ik heb zijn hele ambtsperiode met hem mogen samenwerken, in de latere ja ren als Kabinetschef. Sommigen zeggen: 'samenwer ken met Roel de Wit betekende toch gewoon doen wat hij zegt', maar dat is een vergissingHij was wel erg zelfverzekerd, zeg maar eigenwijs, maar ging altijd de discussie aan! Hij kende degenen die voor hem werkten, kende hun kwaliteit, over legde met hen, soms rechtstreeks buiten de ambtelijke hiërarchie om en dat vonden de chefs niet leuk! Maar hij realiseerde zich heel goed het be staan van de 'vierde macht' en het gewicht van het eerste concept van een voorstel of nota op het uiteindelijke resultaat en daar wilde hij wel graag vanaf het begin bij betrokken zijn. Maar juist dat directe zakelijke contact met medewerkers, in welke rang dan ook, maakte dat hij zich ook betrokken toonde bij hun achter grond en persoonlijk wel en wee, vaak ook blijvend en samen met zijn vrouw, Corrie de Wit-in 't Veld. Naast haar eigen maatschappelijke acti viteiten en functies in allerlei besturen en commissies was zij bij veel van wat hij deed aanwezig, maar altijd op de achtergrond. Zij was in menig opzicht zjn kompas of liever gezegd, letterlijk en figuurlijk, de 'rode' draad in zijn leven. In de algemene kennisgeving van Roelofs overlijden is dat treffend verwoord; Corrie en hij vormden een eenheid in verscheiden heid gedurende zestig jaar. Samen deelden zij de sociaal democratische waarden die zij in een sobere levensstijl en maatschappelijke betrokken heid tot uitdrukking lieten komen. Roel de Wit was afkomstig uit een echt rood nest met zoals hij het zelf in 1985 uitdrukte in het PvdA-blad Voorwaarts, met alles wat daarbij hoorde: 'Vara, Het Volk, Nivon en een woud van rooie vlaggen op 1 mei in onze buurt'. De gedenkschriften van Troelstra en Problemen der demo cratie van Bonger droegen bij aan zijn vorming. Dat deed met name ook zijn lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de NECROLOGIEËN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 227