Nadat hij in 1962 gekozen was tot gemeenteraadslid van Amsterdam werd hij in 1965 wethouder van Publieke Werken als opvolger van Joop den Uyl, die toetrad tot het Kabinet Cals-Vondeling als minister van Eco nomische Zaken. Roel vond het een grote eer Joop den Uyl op te volgen, maar beschouwde het wethouderschap van Amsterdam ook - in de woor den van een van zijn voorgangers P.J. Koets - als 'een fascinerende hon- denbaan, waaraan j e verslaafd raakt Zelfs nadat hij in 1970 was benoemd tot burgemeester van Alkmaar werd hij in 1974 nog benaderd om daarnaast lid van Gedeputeerde Staten te worden. Maar dat wees hij af; de cruciale ontwikkelingen in Alkmaar, groeikern in het kader van het overloop-beleid, lieten dat naar zijn me ning niet toe. In Alkmaar voelde Roel zich als en vis in het water, vooral ook waar het zijn passie, de ruimtelijke ordening, betrof. BSc!w en gemeenteraad ga ven hem als door de Kroon benoemde bestuurder opvallend grote ruimte om zijn stempel te drukken op de plannen voor de uitbouw van de stad. Bovendien maakte de schaal van de stad in die jaren het nog mogelijk om veel persoonlijke contacten te leggen en te onderhouden. Ook het gezin De Wit gedijde in Alkmaar en wordt er ook nu nog met warmte herinnerd. De Wit liet er eigenlijk al vanaf het begin geen twijfel over bestaan dat het commissarisschap bij leven en welzijn zijn laatste functie zou zijn. In een interview voor het Noord-Hollands Dagblad formuleerde hij dat aldus: 'Voor mijn leven is de driehoek Amsterdam-Alkmaar-Haarlem bepalend geweest. Ik heb wel eens de mo gelijkheid maar nimmer de behoefte gevoeld om uit Noord-Holland, een provincie die alles heeft, te vertrekken. Daarvoor ben ik, geboren Amster dammer, teveel Noord-Hollander.' Ook als commissaris behield hij grote affiniteit met het lokaal bestuur. Hij genoot van de ambtsbezoeken aan de gemeenten, de gesprekken met BSdw en gemeenteraad. Zijn kennis van de problemen in een gemeente was vaak groter dan die van de desbetreffende wethouder en - als de schoolmeester die hij ook kon zijn - liet hij dat merken ook en gaf dan college! Het werd van hem geaccepteerd, want hij was ook graag serieus intermediair tussen gemeentebestuur en College van Gedeputeerde Sta ten. Het is in dat verband treffend dat het gemeentebestuur van Amster dam in de rouwadvertentie niet alleen de verdiensten van Roel als wet houder memoreert, maar ook zijn inzet voor de stad als commissaris van de Koningin. NECROLOGIEËN 227

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 229