De Wit was een sociaal democraat van de oude stempel, een bestuur der, die op het standpunt stond datje de maatschappij vanuit historisch perspectief stap voor stap met een consistente besluitvorming, met een zo breed mogelijke politieke steun, moet verbeteren. Een actieve en slag vaardige overheid bestuurt in continuïteit en hoedt zich voor de waan van de dag. Bij zijn eigen bestuursdaden kon De Wit die continuïteit handhaven door zijn lange ervaring en fabelachtige geheugen. Dat ge heugen voor data en feiten in combinatie met zijn didactische instelling, resulteerde in een opvallende drang naar volledigheid. Voordeel daarvan was wel dat als hij een publikatie wijdde aan een bepaalde zaak, je daarna alle voorgaande stukken in de papiermand kon deponeren! Het zoeken naar harmonie of een zo breed mogelijk draagvlak bete kende voor hem echter nooit zoiets als een grootste gemene deler. Hij was een sterk lobbyist, beklom ieder podium dat hem werd geboden, altijd er op uit anderen te overtuigen. Hij zei daarover: 'In discussies ben ik niet onmiddellijk overtuigd van mijn ongelijk. Ik kan best tegen kritiek, de vraag is of anderen tegenspraak kunnen dulden.' De glamourkant van een openbaar ambt was hem vreemd. Hij ging contacten met de media niet uit de weg, in tegendeel, hij zocht de pers veelvuldig op, maar altijd om de zaak, nooit om zijn persoon. Hij had geen talent voor small-talk over ditjes en datjes. Hij was alleen beschik baar voor actualiteitenprogramma's en niet voor talkshows of andersoor tig 'infotainment'. Ook meer ontspannen gelegenheden dienden in zijn opvatting een inhoudelijke component te bevatten. In de jaren na zijn pensionering bleef hij actief in vele functies, waar van de opvallendste zijn: de voorzitterschappen van de Raad voor het Korps Landelijke Politie Diensten (klpd), de Rijkscommissie voor de Monumenten, Stichting Garantie Instituut Woningbouw, Stichting Pro vinciale Atlas Noord-Holland en het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid- Kennemerland. Zijn levenslange liefde voor de natuurbescherming en in het bijzonder voor Het Gooi culmineerde in het ere-voorzitterschap van het Goois Natuurreservaat. In die latere jaren liet hij van zich horen bij di verse ontwikkelingen in Haarlem. Corrie en hij bleven trouwe bezoekers van congressen en afelingsvergaderingen van de PvdA. Het lobbyen ver leerde hij nooit. Zijn bijzondere aandacht gold zijn geliefde provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, dat ingrijpend werd gerestaureerd en gerenoveerd. Hij volg de het proces met veel interesse en voerde zelfs campagne tegen het idee om opnieuw lichtkoepels te bouwen op het dak, de lantaarns, zoals die 228 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 230