verslag van de vergadering is te vinden op de website van de vereniging. Architect John Bieze die de huidige Koningkerk aan de Kloppersingel heeft ontworpen, is na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering ingegaan op zijn ontwerp. Vervolgens heeft de heer Johannes van der Weiden, oud-bestuurslid en lid van de werkgroep Gebouw en Omgeving, een korte uiteenzetting gegeven over architect B.T. Boeyinga, ontwerper van het kerkgebouw dat oorspronkelijk op deze plaats stond tot het door brand werd verwoest. Mevrouw Annemarie van Leeuwen nam de functie van voorzitter van de werkgroep Parken en Groen over van mevrouw Maria van Vlijmen. De banden met de historische verenigingen in de regio werden aange haald; periodiek vindt overleg plaats tussen een aantal van hen. De vereniging leverde een bijdrage aan het dit jaar verschenen boek Juist! Haarlem Zuid-Kennemerland. Nadat Wim Slik en Joan Patijn op 29 maart op de Bakenessergracht vele dozen vol boeken uit de nalatenschap van een overleden lid van de vereniging mochten selecteren, werd besloten dat er hoognodig weer aandacht moest worden besteed aan de bibliotheek van de vereniging. Voorbereidend werk hiervoor was gedaan door Peter van Wingerden in zijn functie van secretaris. Tevens had hij eind 2011 een oproep in de Nieuwsbrief gedaan, waarop verscheidene leden met affiniteit voor het boekenvak zich hadden gemeld. Deze leden zijn in de loop van 2012 be gonnen met een inventarisatie van de stand van zaken, en het uitzoeken van de dubbelen in de collectie. Tevens werden vragen geformuleerd over het optimaal beheer van onze verenigingsbibliotheek. In 2013 hopen zij hierin geadviseerd te worden door de bibliothecaris van het Noord-Hol lands archief Rob Plasschaert. Eind 2012 bestond deze prille werkgroep uit Hans van den Bosch, Piet Keetman, Anneke Meertens, Peti Pieper, Machteld Tilanus en Ruud van Vessem, begeleiding Joan Patijn en Wim Slik, bestuursleden. Het aantal bezoekers van de Hoofdwacht bedroeg dit jaar 4.856. Deze aantallen hangen samen met de tentoonstelling over Wederopbouw (1.622), de Open Monumentendagen (1.914) en de Kunstlijn (1.320). Het aantal mailadressen van leden waarover het bestuur beschikt nam sterk toe als gevolg van een speciale actie; met de vergroting van het aan tal mailadressen verwacht het bestuur de leden beter en sneller te kunnen informeren over de activiteiten van de vereniging. Het aantal leden per 31 december 2012 bedroeg 1.810 tegen 1.870 per 31 december van het jaar daarvoor. JAARVERSLAG 249

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 251