over Haarlem van de Late Steentijd tot 1500; Paul Knevel, universitair do cent UvA, over de periode tot 1800; en historisch socioloog Johannes van der Weiden over de ontwikkeling van Haarlem rond 1900. De organisatie was in handen van Dineke Lentz. Wij hopen dat deze cursus volgend jaar in een of andere vorm herhaald kan worden. Tot slot De werkgroep bezocht op donderdag 15 november met partners het mu seum Enschedé waar zij werden rondgeleid door de conservator de heer Johan de Zoete. Aanwezig waren ook de bestuursleden Peter van Winger den en Wim Slik waarmee de werkgroep steeds het meeste contact heeft. In het museum kunnen slechts zeer kleine groepen bezoekers worden ontvangen, excursies zijn dus helaas niet mogelijk. Wij hebben het dan ook erg gewaardeerd dat wij ons konden oriënteren op de veelzijdigheid van de collectie Enschedé. De zomertentoonstelling in de Hoofdwacht zal immers in 2013 aan het bedrijf Koninklijke Joh. Enschedé gewijd zijn. De werkgroep Excursies en Lezingen dankt iedereen voor zijn/haar inbreng, waardoor wij er met elkaar een gezellig en informatief vereni gingsjaar van konden maken. Historische Werkgroep Bijdrage van Hans van Felius, secretaris Gedurende het verslagjaar functioneerde de werkgroep zonder voorzitter, wat in de praktijk de werkzaamheden nadelig beïnvloedde. Helaas lukte het niet om uit eigen gelederen een voorzitter te vinden. In overleg met het dagelijks bestuur werd gezocht naar een externe kandidaat. Een defi nitieve vervulling van de vacature werd in het verslagjaar nog niet gerea liseerd. De secretaris Henk Ahles gaf aan dat hij om persoonlijke redenen een stapje terug wilde doen, en daarom de functie van secretaris neer wil de leggen. In zijn plaats werd door de werkgroep met algemene stemmen Hans van Felius in zijn plaats gekozen. In december nam de werkgroep intern afscheid van Henk als secretaris; hij blijft overigens wel lid van de werkgroep. De werkgroep besloot om de frequentie van de bijeenkom sten terug te brengen van elke woensdagavond naar twee avonden per maand, elke eerste en derde woensdag. Als daar in verband met de werk zaamheden aanleiding toe is, zal de frequentie eventueel weer opgevoerd worden. 252 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 254