wil zeggen: de door de mensen gemaakte en te maken omgeving in de meest ruime zin, zoals gebouwen, parken, pleinen, bruggen, straten en straatmeubilair. De activiteiten worden toegespitst op actuele plannen en op potentiële ontwikkelingen vanuit het oogpunt van behoud van de cultuurhistorische kwaliteiten van Haarlem, de kwaliteit van de gebouw de en niet-gebouwde publieke ruimte, en in het bijzonder de bescher ming van de historische binnenstad en industrieel erfgoed. Overleg - informatief opiniërend Wethouder J. Nieuwenburg werd door de leden van de projectgroep We deropbouw tijdens een aparte bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van het project Wederopbouw in Haarlem in de periode 1945-1965 (zie ook verderop). Tweemaal was Stadsbouwmeester M. van Aerschot te gast in de werk groep om bij te praten over actuele zaken, zoals de voorbereiding van een intergemeentelijke structuurscan, de ontwikkelingen rond het Brink- manncomplex en de Structuurvisie Openbare Ruime. Het overleg wordt van beide kanten op prijs gesteld. Over de ontwikkelingen inzake het ensemble 'Prinsen Bolwerk 3' werd uitvoerig van gedachten gewisseld met de heren W. Kamp van architec tenbureau Werner Kamp en met D. van Leeuwen. De gedachtewisseling was toegespitst op hun proeve van een aanpak die gericht is op behoud van monumentaliteit, het tegengaan van versnippering, en bebouwing met openbare functie. Wederopbouw Het Wederopbouw-project vormde de hoofdmoot van de activiteiten in het verslagjaar. Het project kwam tot een afronding in tweeërlei richting: op 27 april vond een mini-symposium plaats met een lezing door me vrouw Anita Blom van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in het Archeologisch Museum. Aansluitend werd in de Hoofdwacht een ten toonstelling geopend over de Wederopbouwperiode 1945-1965 in Haar lem. Hierbij werd het eerste exemplaar van de publicatie Wederopbouw in Haarlem, Stedenbouw - architectuur - beeldende kunst gepresenteerd in aan wezigheid van wethouder J. Nieuwenburg, aan wie het eerste exemplaar werd overhandigd, en gemeentelijk medewerkster Beleid en account Mo numentenzorg mevrouw Margot Haasdonk. Zoals het voorwoord vermeldt, bevat de publicatie een inventarisatie van de stedenbouw, architectuur en beeldende kunst uit de periode 1945- 254 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 256