ïgg 6. Het is een zeer uitgebreide maar geen volledige inventarisatie. De alweer gesloopte objecten zijn weggelaten, evenals panden die dermate ingrijpend gewijzigd zijn dat ze hun oorspronkelijke karakter goeddeels verloren hebben. Soms ook is de inventarisatie beperkt tot voorbeeldpro jecten. De gemeente Haarlem toonde zich met het oog op haar eigen taakver- plichtingen zeer geïnteresseerd in het resultaat van de inventarisatie en in de door de projectgroep uit de inventarisatie gemaakte voorkeurse lectie van ongeveer dertig projecten, stedenbouwkundige situaties en kunstwerken in de openbare ruimte. Deze selectie kreeg van de project groep het predicaat 'beschermwaardig' mee. Twee objecten van de lijst heeft de gemeente Haarlem opgenomen in haar voordracht voor plaat sing op een landelijke lijst nationaal erfgoed periode 1959-1965. Een twee de druk van de publicatie is voorzien. Onder auspiciën van de projectgroep werden voorts twee fietstochten georganiseerd langs Wederopbouw-projecten, de ene in Haarlem-Oost en Schalkwijk (op 18 augustus), de andere in Haarlem-Noord (op 25 au gustus). Besloten is van de Wederopbouw-fietsroutes aparte folders te maken. Het project vond zodanig weerklank dat besloten werd tot een samen werkingsproject met het abc Architectuurcentrum. Daar werd op 30 november een tentoonstelling geopend over de Wederopbouw, onder de titel 'Toekomst of herinnering?'. Op 16 december vond er een zogeheten publieksgesprek plaats, met medewerking van leden van de werkgroep projectgroep. Voor begin 2013 werd een debat onder vakmensen georga niseerd. Overige projecten Bescherming historische binnenstad In de periode najaar 2010 - februari 2011 is gewerkt aan een discussienota. Nader onderzoek door leden van de projectgroep bleek wenselijk. In no vember 2012 is de draad van het project weer opgepakt met de bedoeling om een geactualiseerde versie te maken van het eerdere concept en daar mee de publieke discussie, ook richting van de gemeente Haarlem, te sti muleren over het belang van een afdoende hoogwaardige bescherming van de historische binnenstad. Cavex-schoorsteen Na de bijdrage begin 2012 vanuit de Vereniging Haerlem aan de publieke discussie over het behoud van de schoorsteen - de bijdrage werd mede JAARVERSLAG 255

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 257