voorbereid door de werkgroep - hebben de ontwikkelingen in de loop van het jaar geleid tot pogingen om deze schoorsteen, zij het op een andere plaats, te behouden. Deze pogingen hebben, zoals begin 2013 bleek, niet geleid tot het beoogde resultaat. Geschiedenis van de werkgroep Eind december kwam de geschiedschrijving van de werkgroep gereed. De tekst, van de hand van werkgroepslid J. van der Weiden met medewerking van oud-lid P. Roos en oud-voorzitter B. Uittenhout, kreeg als titel mee: 'Tussen onderzoek en actie. 25 Jaar werkgroep gebouw en omgeving 1988 - 2013'. Het resultaat zal worden benut bij de viering van het jubileum van de werkgroep in 2013 (officiële datum is 15 juni). Ir. L.C. Dumont Een begin is gemaakt met de voorbereiding van een tentoonstelling over ir. L.C. Dumont, de eerste directeur stadsopbouw (openbare werken) van de gemeente Haarlem (van 1902 tot 1930). Daarnaast is de voorbereiding gestart van een publicatie over dit onderwerp. Een extern deskundige participeert in de projectgroep; Nota Ruimtelijke Kwaliteit Een uitvoerige reactie op de gelijknamige conceptnota van de gemeente Haarlem verscheen begin januari. Met name het belang van een Zichtlij nen-benadering kreeg in de reactie aandacht; Structuurvisie Openbare Ruimte Aan de eerste fase werd in juli 2012 een bijdrage geleverd die voorbereid was door de werkgroep. De afspraak is gemaakt om aan de tweede fase (begin 2013) een bijdrage te leveren in het kader van het overleg met de Stadsbouwmeester. Voorbereiding Beleidsplan Vereniging Haerlem De werkgroep heeft een uitvoerige zienswijze gemaakt als bijdrage aan de meningsvorming ten behoeve van de voorbereidingsgroep. Studiedag Op zaterdag 16 juni 2012 bracht de jaarlijkse studiedag-in-excursievorm de leden en enkele oud-leden van de werkgroep eerst naar het nieuwe Centrum van Zaandam. Onder leiding van werkgroepslid Alan Barker werd de uitvoering van het centrumplan Zaandam van Sjoerd Soeters uitgebreid 'geschouwd'. Vervolgens werd in Amsterdam een bezoek ge bracht aan de nieuwe wijk Overhoeks en - met een uitgebreide rondlei ding - aan het nieuwe eye Film Instituut en Museum op de noordelijke IJ-oever. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 258