Rekening Vereniging Haerlem over 2012 BALANS PER 1-1 EN 31-12-2012 oi-jan-13 oi-jan-12 oi-jan-13 oi-jan-12 Vaste activa Inrichting 7.800 9.600 Computerapparatuur 3.000 4.000 Antiek, prenten, 1 1 schilderijen Eigen vermogen Stichtingskapitaal 0 0 Algemene reserve 106.958 115.947 Reserve koers- 53.308 64.755 verschillean Voorraden Voorraad boeken 9.000 8.300 Voorraad folders 3.000 4.600 Voorraad legpenningen 500 700 Voorraad verkoop 2.200 2.800 artikelen Reserves Reserve publicaties 7.500 Reserve sgvh 14.827 Schuld op lange termijn Reserve levens- 3.900 contributies 7.500 14.155 Vorderingen Belastingen 2.002 Te vorderen bedragen/ 9.330 vooruitbetalingen Schulden op korte 1.741 termijn 13.783 Crediteuren Vooruitontvangen contributies Vooruitontvangen giften 1.927 13.260 4.775 13.890 Liquide middelen Effecten 131.951 152.454 Geldmiddelen 19.914 13.518 St. Geveltekens 14.827 14.155 Ver. Haerlem Kruisposten Totaal JAARVERSLAG 261

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 263