Toelichting op posten van de Balans ultimo 2012 Consolidatie In deze rekening zijn geconsolideerd verwerkt de jaarrekeningen van de Historische Vereniging Haerlem en van de Stichting Geveltekens Vereni ging Haerlem. Vaste activa De verzekerde waarde van de activa bedroeg per 31 december 2012 circa 291.000, gelijk aan het bedrag vorig jaar. Er wordt momenteel gewerkt aan een her-inventarisatie van bezittingen. Voorraden Het algemeen bestuur heeft als beleid aangenomen de grote (slecht ver koopbare) voorraden boeken, folders, verkoopartikelen en andere voorra den versneld af te schrijven. Ook streven we ernaar om voorraden te ver kopen. Effecten Deze zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2012. In 2012 werd een deel van de portefeuille verkocht waarmee een koerswinst van ruim 11.000,- werd gerealiseerd. De niet gerealiseerde koerswinst is aan Reserve koersverschillen toegevoegd. Algemene reserve Saldo per 31 december 2011 115.947 Af: negatief exploitatiesaldo 2012 e 8.989 Saldo per 31 december 2012 c 106.958 Toelichting op de resultatenrekening 2012: Het exploitatietekort nam af ten opzichte van 2009, 2010 en 2011. Dit werd veroorzaakt door een hogere opbrengst van verkopen en gereali seerde koerswinst enerzijds en anderzijds door afgenomen kosten (m.n. Jaarboek en tentoonstelling). De hogere afschrijving op voorraden heeft het resultaat negatief beïnvloed. Een verdere afname van de kosten heeft voortdurend de aandacht van het bestuur (bijv. Elektronisch versturen van de Nieuwsbrief). Daar tegenover staat de ambitie om meer inkom sten te verkrijgen uit lidmaatschappen, sponsoring, donaties of legaten, opdat we het huidige brede aanbod van activiteiten kunnen blijven bie den aan de leden. 262 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 264