dr.J. ramondt (1939) is emeritus hoogleraar sociologie. Hij ontving zijn opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij afstu deerde in de wijsgerige sociologie. Zijn wetenschappelijke publicaties gaan over onderwerpen als medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, ar beiderszelfbestuur in Joegoslavië in het Tito-tijdperk, personeelsbeleid, technologie en organisatieontwikkeling, professies, organisatiediagnos tiek, ziekteverzuim, interim-management. Naast zijn universitaire werk zaamheden had hij een adviespraktijk op het gebied van management en organisatieontwikkeling. prof.dr. p. de ROOY (1944) was hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 publiceerde hij Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813, in 2006-2007 was hij eindredacteur van en auteur in de delen 111 en iv van de Geschiedenis van Amsterdam, over de 19de en 20ste eeuw. Hij was voorzitter van de Commissie historische en maatschappelijke vorming, die in 2001 een advies uitbracht aan de staats secretaris van onderwijs over de toekomst van het geschiedenisonder wijs: Verleden, heden, toekomst. drs. j.j. temminck (1934) studeerde geschiedenis aan de Rijks Universi teit Leiden en ging in 1966 bij het gemeentearchief Haarlem werken. Van 1973 tot 1995 was hij daar gemeentearchivaris. Hij publiceert veel over de geschiedenis van Haarlem. drs.a.c.van zalinge (1975) is afgestudeerd in de klassieke archeolo gie en de provinciaal Romeinse archeologie. Najaren als veldarcheoloog in binnen-en buitenland te hebben gewerkt, was zij jarenlang als rijksar- cheoloog en provinciaal archeoloog werkzaam. Maar wat is er mooier om als archeoloog én geboren en getogen Mug stadsarcheoloog van Haar lem te zijn? Sinds 2009 is zij verantwoordelijk voor bureau Archeologie, het Archeologisch Museum Haarlem en het archeologiebeleid van de gemeente. Het werk is veelzijdig; van leiding geven, onderzoek doen en tentoonstellingen maken tot adviseren, voorlichten en schrijven over ar cheologie. 266 HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 268