Haerlem Jaarboek 20I2 -NOSTRARUM-VINCIT AOUARUM zie ommezijde De Vereniging Haerlem, opgericht in 1901, is een bloeiende historische vereniging met ruim 1800 leden. Sinds 1919 is zij gevestigd in de Hoofdwacht op de Grote Markt, een van de oudste en interessante monumenten van Haarlem. De vereniging richt zich op de bescher ming van de Haarlemse monumenten of in bredere zin het stadsgezicht. Dit betekent niet dat de vereniging tegen elke vernieu wing is of dat al het oude zonder meer bewaard moet blijven. Het uitgangspunt is dat zorgvuldig met het verleden moet wor den omgegaan en dat ons culturele erfgoed het waard is om behouden te blijven in het belang van heden en toekomst. De hoofddoelstelling is het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Haarlem en omstreken en het bevorderen van de kennis daarvan. Daartoe geeft de vereniging elk jaar een jaarboek uit met daarin artikelen over het verleden van Haarlem en de stadskroniek met de actua liteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast verschijnt vier keer per jaar een nieuws brief met het programma van activiteiten (lezingen en excursies), actualiteiten en achtergronden. Binnen de vereniging bestaat een histo rische werkgroep waarin een aantal leden zich actief toelegt op historisch onder zoek. De uitkomsten daarvan verschijnen regelmatig in boekvorm onder andere in de door de Vereniging Haerlem uitgegeven Haerlem-reeks. Wie het waardevolle karakter en leef klimaat van Haarlem belangrijk vindt en belangstelling heeft voor haar geschiede nis, wordt lid van de Vereniging Haerlem. Website: www.haerlem.nl

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 274