1878 in een verzameling berustte en beschreven werd in een overzichts werk van L.Ph.C. van den Bergh.10' Het is weinig waarschijnlijk dat deze gipsafdruk naar een in een Noord-Frans archief verscholen zegel was ge maakt; een ander exemplaar zal dus als model hebben gediend, mogelijk eveneens uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Want in de tweede helft van die eeuw veranderde deze voorstelling, zo zullen we zien. Twee kleine zegels, 1352-1414 Zo'n dertig jaar na het besproken tegenzegel verschijnt in onze overleve ring een ander klein zegel, een zegel ad causas of ter zaken. Daarvan zijn in het stadsarchief van Haarlem twee afdrukken overgeleverd, uit 1352 en 1393. Van de eerste is nu niet veel meer over, van de tweede het grootste deel. Naar dat laatste exemplaar tekende Enschedé het zegel na, met een reconstructie van de ontbrekende gedeelten die op zijn tekening duide lijk zijn gemarkeerd.11' Er is echter nog een derde afdruk voorhanden in het Nationaal Archief, aan een akte van schout, schepenen en raad van Haarlem uit 1414. Dit afhangend zegel is completer bewaard dan dat van 1393, hoewel het oppervlak is afgesleten.12' Het ronde zegel heeft een middellijn van 54 mm, inclusief de zegel- rand. Het randschrift is in de afdruk van 1414 vollediger bewaard dan in die van 1393. Op de laatste zijn enkel nog de slotwoorden ad caus[as] zichtbaar; op het exemplaar van 1414 lees ik sigillvm opidi [h] aerlem[ensis] ad causas. De aanvulling die Enschedé bedacht, blijkt onjuist, terwijl het randschrift kennelijk ook niet zoals in zijn recon structie de gehele rand vulde.13' In het zegelveld domineert opnieuw een dubbelzijdig zwaard met de punt naar boven, ook hier met een kort gevest, flinke pommel (knop) en stevige pareerstang. Aan beide zijden van de kling zijn nu twee sterren afgebeeld, dus in totaal vier, die ook niet meer achtpuntig maar zespun tig zijn. Op de punt van het zwaard zien we, op de afdruk van 1414 nu met moeite, een nieuw element, namelijk een kruisje, kleiner dan de ster ren.14' Zwaard, kruis en sterren zijn afgebeeld binnen een rozet gevormd door zes aaneensluitende spitsbogen die gelegd zijn op een zespas, met in de spitsbogen zes kruisvormige bloempjes en in de rondbogen zes kop jes. Op de punten van de zes spitsbogen tekende Enschedé in de rand zes grotere bloemen in, een gissing die mij door de afdruk van 1414 lijkt te worden bevestigd. Dus verschijnt ook een bloem midden boven in de ze- gelrand op de plaats waar gewoonlijk een beginkruis staat. HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 32