niet om een authentiek zegel, in de rand waarvan de identiteit van de be zitter moest zijn vermeld, maar om een symbool. Dit kruis vertoont geen enkele gelijkenis met het simpele kruisje op zwaardpunt van het zegel uit 1352. Het betekent wel dat het symbool van het kruis voor de toenmalige Haarlemse stedelijke gemeenschap een bijzondere betekenis had. Mis schien is er verband met de in Haarlem gevestigde johannieter comman derij, die in het vervolg nog ter sprake komt. Van het geheimzegel van Haarlem is tot op heden alleen deze afdruk uit 1361 bekend. Ook de afdruk van het breedarmige kruis aan de achter zijde is voorshands uniek."' Het tweede grootzegel, 1392-1418 Zoals gezien dateren de laatst bekende afdrukken van het oudste groot zegel uit 1345. Bijna een halve eeuw later verschijnt in de bronnen een tweede grootzegel, dat een complete breuk met het eerste betekent. Van dit nieuwe stadszegel is een nagenoeg gaaf exemplaar in het stadsarchief van Haarlem bewaard, behorend bij een akte die in de inventaris van En schedé op 1391 maar in die van Koorn op 1392 wordt gedateerd; dit laatste jaartal houd ik hier aan.17' Tot dusver was in Haarlem alleen deze afdruk bekend. Er bevindt zich echter een tweede in de Archives du Nord in Lil le, gehangen aan een stedelijke oorkonde van 27 mei 1418. Deze afdruk is minder gaaf dan de Haarlemse, die echter al dikwijls is afgebeeld. Daar om wordt hier de Franse afdruk gereproduceerd, bij mijn weten voor het eerst.18' Dit ronde zegel heeft een doorsnee van 68 mm, inclusief het rand schrift. In de rand staat sigillvm maius op[idan]orum haerle- mensium, althans op het Haarlemse exemplaar; het randschrift van het Franse is vrijwel verdwenen. Een beginkruis ontbreekt. Ter hoogte van de gebruikelijke plaats van dit kruis, midden boven, ziet men een gebouw dat aan weerszijden is omgeven door een langer, afwaarts lopend ge bouw. Enschedé tekende een torentje op het middengebouw, wel terecht; de basis ervan is ook op het Franse exemplaar zichtbaar. Dit gebouwen complex loopt van de zegelrand over in het zegelveld en maakt aldus te gelijk deel uit van het ontwerp binnen de rand. Iets dergelijks geldt voor het gedeelte midden onder, waar twee gekrulde versieringen met daarin bloemen een deel van de zegelrand in beslag nemen. Enschedé tekende in de ruimte onder de twee gebogen decoraties een niet geheel duidelij ke figuur die nu uit dit Haarlemse exemplaar is verdwenen. Blijkens het HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 36