lange kling en een gevest dat lang genoeg is om met twee handen te kun nen worden gehanteerd. Het kruis op de punt van de kling is simpel en relatief klein, ook hier kleiner dan de vier uitbundige sterren. Zo werd het hart van een klein zegel dat voor het eerst in 1352 voor komt, bevorderd tot het hart van het grootzegel dat voor het eerst in 1392 verschijnt. Dit totaal vernieuwde stadszegel heeft een glorieus en gewijd karakter. Het grote geplooide doek, omgeven door gebouwen die onge twijfeld de stad symboliseren, wordt triomfantelijk getoond door enge len die afgebeeld zijn naast de plek waar kruis en zwaard elkaar raken. Deze laatste twee elementen zijn hier nog minder gelijkwaardig uitge beeld dan op het zegel ter zaken. Het zwaard, symbool van de stedelijke macht en weerbaarheid, domineert nog krachtiger, en het kruis lijkt ook hier aangebracht ter heiliging van dit symbool van macht, weerbaarheid en gerechtigheid. Dit prachtige stadszegel, dat met zekerheid in gebruik was in de pe riode 1392-1418, heeft vermoedelijk al eerder dienst gedaan; het vorige is immers niet meer na 1345 aangetroffen. Het zal minstens in gebruik zijn gebleven tot circa 1430, toen een Haarlemse goudsmid tot tweemaal toe de opdracht ontving een grootzegel te maken. Een afdruk hiervan is niet bekend, en we weten dus niet of toen inderdaad een nieuw stempel is ge realiseerd. Misschien hield het maken van een nieuw zegelstempel ook niet automatisch in dat er meteen een nieuw ontwerp kwam, aldus Flo rence Koorn.20' Omstreeks 1451 was er zeker een nieuw grootzegel, waar over dadelijk meer. Het is dus niet uitgesloten dat het tweede grootzegel tot op die tijd in gebruik is gebleven. Nieuwe vondsten zullen daarover opheldering kunnen geven. De zegels in de verdere vijftiende eeuw Terwijl dit grootzegel de glorie van Haarlem uitdroeg, werd een nieuw ze gel ter zaken met dezelfde strekking vervaardigd, dat voor het eerst voor komt in 1426 en daarna dikwijls.21' Dit ronde zegel, met een middellijn van 55 mm, draagt weer het randschrift: sigillvm opidi haerlemensis ad causas. In de rand ontwaart men nu maar liefst twee kruisjes, en wel op de hoofden van twee in het zegelvlak afgebeelde engelen, die tevens een deel van de rand in beslag nemen. Ze staan met hun voeten op con soles, worden omgeven door groenende bomen, en tonen een gepunt wa penschild met daarop het inmiddels vertrouwde stadsembleem: een lang dubbelzijdig ridderzwaard met een kruisje op de punt, en omgeven door HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 38