Het derde grootzegel, uit 1451. Reconstructie door A.J. Enschedé. (Enschedé, Inventaris, dl in, plaat 11, nr. 3) De opneming van het wapenschild op het grootzegel was definitief, en over de twee volgende stadszegels wil ik kort zijn. Een nieuw grootze gel kwam tot stand in 1457-1458, en dat bleef vermoedelijk in gebruik tot 1476. Op dit zegel fungeren leeuwen als schildhouders in plaats van her ten. Uit de bovenrand van het schild ontspruit een hele bospartij, en links en rechts daarvan wappert een langgerekt vaandel waarop aan de linker zijde vier sterren zichtbaar zijn.23' Dit stadszegel werd na 1476 vervangen door een zegel dat zeker tot 1581 in gebruik is gebleven. Ook op dit zegel wordt het wapenschild vastgehouden door twee leeuwen. De boompartij is gefatsoeneerd, en de wapperende banier verdwenen.24' Overigens werden de oude kleine zegels niet vergeten. Uit de jaren ze ventig van de zestiende eeuw zijn vier nieuwe kleine zegels bekend, waar van er één, uit 1574, een totaal nieuwe voorstelling draagt, namelijk het stadswapen gehouden door een leeuw en face.25' Maar de drie andere zet ten de traditie voort. Vanaf 1570 verschijnt een variant van het zegel van 1426; de twee schildhoudende engelen zijn gemoderniseerd, de bomen verdwenen, en van de duivelsfiguur resteert een geraamte.26' Uit 1574 ken nen we een nieuwe editie van het zegel ter zaken uit de periode 1352-1418; de spitse gotische elementen zijn vervangen en de versieringen gewij zigd.27' En het meest bijzonder: in 1577 werd het grootzegel voorzien van HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 40