lemse zwaard verscheen, was echter niet verkort breedarmig zoals op het zegel van 1361 maar klein en simpel, en heeft niets van enig johannieter kruis. Hoe dit zij, toen het kruisje eenmaal de punt van het zwaard sierde, kon deze combinatie juist in Haarlem vanzelf de kruistochten in de ge dachten brengen, en na verloop van tijd uitdagen tot het bedenken van een kruistochtverhaal dat deze combinatie zin gaf. Fantaseren over het verleden was in de late Middeleeuwen schering en inslag. Ook de kruis tochten nodigden hiertoe uit; voorname families zagen graag hun voor geslacht delen in de glorie van de vroegere kruisvaarders. Een kruistochtverhaal creëren was niet bijzonder moeilijk. Maar hoe kon in Haarlem een verhaal ontstaan waarin de keizer, jonker Willem en Damiate voorkwamen? Op deze vraag is tot mijn vreugde een antwoord mogelijk. Deze drie worden in één verband genoemd door de Egmondse monnik Johannes de Beke, die rond 1346 een invloedrijke kroniek over de daden van de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland schreef. In zijn kapittel over de Derde kruistocht onder keizer Frederik 1 vertelt Beke eerst dat ook graaf Floris van Holland en zijn jongere zoon Willem daaraan deelnamen. Deze laatste behaalde, vervolgt Beke, in vele veldsla gen tegen de heidenen vele malen de palm van de overwinning, en door zijn dappere ijver verwierven de christenen de volstrekt onneembare stad Damiate in Egypte.44' In dit kapittel vinden we dus zowel de keizer als jon ker Willem en Damiate terug. Beke zegt niet dat keizer Frederik ook bij die verovering van Damiate aanwezig was. Zo kon zijn tekst toch worden gelezen of opgesierd, zoals blijkt uit het verhaal van de 'Clerc uten laghen Landen'. Na Beke te hebben gevolgd tot en met diens mededeling over Willems rol te Damiate, vertelt hij aansluitend hoe de jonker en de Haar lemmers het zaagschip bedachten en bemanden, en de keizer de Haar lemmers beloonde. Dit aanvullend verhaal was natuurlijk uit Haarlem afkomstig en in deze versie was ook de keizer bij Damiate present. Dankzij Beke kon dus een kruistochtverhaal worden geboren rond Da miate, keizer Frederik en jonker Willem. In dit verhaal speelde niet meer alleen Willem de hoofdrol maar ook een peloton loyale Haarlemmers dat met graaf Floris en jonker Willem was meegereisd, of zich later vanuit Zandvoort naar Egypte had gehaast. Damiate was volstrekt onneembaar, aldus Beke, dus ook over het water, waarin natuurlijk een of andere blok kade lag; ook Europese rivieren en havens werden bij dreigend onheil af gesloten met slagbomen, schipbruggen en kettingen.45' Hoe konden de met het water vertrouwde Hollanders zich verdienstelijk maken? Volgens het Haarlemse verhaal voer een met getand ijzer verstevigd schip bij gun- JAAP VAN MOOLENBROEK

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 49