Omslag voorplat: De wapenschenking met op de achtergrond de inname van Damiate, door Romeyn de Hooghe. Kopergravure en penseel in kleuren, 1688-1689. Een com pleet nieuw wapenschild wordt verleend. Op de scheepsvlag het veronderstelde oude wapen, een dorre boom. (Collectie Noord-Hollands Archief) Omslag achterplat: boven: Leprooshuis aan de Schotersingel. Tekening door Hendrik Tavenier, ca. 1783. (Noord-Hollands Archief, collectie Kennemerland) midden: Omslag van de gebruiksaanwijzing van het Haarlemse Staalwater. Met het Paviljoen en de Ruine van Brederode. (Noord-Hollands Archief, Bibliotheek) onder: Hagestraat 10 - Gevelsteen Sint Jacobschelp (Foto: Martin Busker) 2013 Vereniging Haerlem Vormgeving en productie: Roland van Helden bno, Amsterdam Druk: Ten Brink B.V.,Meppel Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. isbn/ean 978-90-817038-2-6 issN 0927-0728 De uitgever van dit werk heeft toestemming tot verveelvoudiging gekregen van die auteursrechthebbende die hij redelijkerwijs kon traceren. Mochten er rechthebbenden menen dat zij aan deze uitgave aanspraken kunnen ontlenen, dan kan contact worden opgenomen met de Vereniging Haerlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 6