begint erop te lijken dat het schilderij in drie stukken werd gesneden. De reconstructie van Grimm, die meende dat er verschillende stukken van de oorspronkelijke familiegroep ontbraken, moet in het licht van deze ontdekking opnieuw worden bezien en verder worden onderzocht.12' Op grond van dit nieuwe gegeven moeten dus nog een achtste en een negende dochter deel hebben uitgemaakt van de familie van Gijsbert Claesz van Campen. Hun doopdatum is, evenals die van de andere kin deren, niet gedocumenteerd, evenmin vond ik van hun een trouwdatum en hun begrafenisdatum is ook niet bekend. Misschien komt dit omdat zij zijn overleden tussen januari 1650 en juni 1653. De Begrafenisregisters van de Grote of St. Bavokerk over die periode zijn namelijk verloren ge gaan. Deze nieuwe vondst hoeft de identificatie van de familiegroep niet in de weg te staan. Het ontstaan van de familiegroep van Hals wordt tus sen 1620 en 1625 geplaatst, wat past met de documentaire gegevens van Gijsbert Claesz van Campen en zijn gezin. Een terminus ante quem is de signering en datering van Salomon de Bray r628 op de schoenzool van het later geboren door deze schilder toegevoegde meisje links vooraan. Wollenlakenverkopers in Haarlem Er is een veelheid van documenten die de hierboven gereconstrueerde familierelaties bevestigen en een goed beeld geven over de positie van de familie en nakomelingen van Gijsbert Claesz van Campen in de stad Haarlem. Toen op 10 september 1604 zijn ondertrouw met Maria Joris werd ge registreerd was Gijsbert Claesz van Campen nog niet eerder getrouwd en waarschijnlijk ca. 20 jaar oud. Zijn vader leefde niet meer, want zijn stiefvader Willem Jacobsz Hey trad op als getuige voor hem.13' Dezelfde Willem Jacobsz. Hey is ook getuige bij het huwelijk van Gijsberts oudere broer Pieter Claesz van Campen, die een jaar eerder op 25 oktober 1603 in ondertrouw ging met Swaentgen Meessen van Weesp.14' De beide broers waren de zoons van Claes Ghijsbrechtsz van Campen, die goudsmid was en op 12 januari 1577 te Leiden was getrouwd met Alijdt Pietersdr. de Haes.15' Na het overlijden van Claes Ghijsberts van Campen in juli/augus tus 1587 werd in 1588 de voogdij geregeld voor Ghijsbert Claesz van Cam pen en zijn oudere broer Pieter.16' In het betreffende document wordt Pie ter vermeld als 7 jaar oud en Ghijsbert als 3 jaar oud. Ghijsbert moet dus in 1584 of 1585 geboren zijn. Alijdt Pietersdr. de Haes hertrouwde op 26 augustus 1588 met de bovengenoemde Willem Jacobsz Hey.17' HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 70