nog in leven zijnde kinderen.30' Zij waren de enige nazaten van de familie Van Campen. Na de dood van Nicolaas van Tetterode in 1785 werd een boedelinven taris opgemaakt.31' Pas in 1787 was zijn erfenis geregeld en konden de erf genamen hun erfdeel in ontvangst nemen.32' Noch in de boedelinventaris, noch in de boedelscheiding wordt melding gemaakt van het familiepor tret van de Van Campens door Frans Hals. Het schilderij was waarschijn lijk al eerder overgedragen aan Nicolaas' zoon Wilhelmus Gijsbertus Jo hannes van Tetterode, die apotheker was en in 1772 trouwde met Johanna Maria 't Hoen.33' Hij was de enige van de vijf zoons van Anna Balbina van Eeckhout en Nicolaas van Tetterode die in Haarlem bleef wonen, in het ouderlijk huis op de Bakenessergracht.34' Het ligt voor de hand dat het fa milieportret van Frans Hals daar nog altijd hing. Wilhelmus overleed in 1795,35' zijn weduwe Johanna Maria 't Hoen bijna tien jaar later, in 1804.36' Van hun zoon Johannes Nicolaas werd na zijn vertrek naar Londen niets meer vernomen. Dochter Maria Theresia van Tetterode, die gebo ren was in 1778, trouwde in 1797 met Nicolaas Hoogeboom.37' Na het over lijden van haar man in 1817 benoemde Maria Theresia nieuwe voogden over haar nog minderjarige zoons.38' Volgens het betreffende document woonde Maria Theresia van Tetterode toen op het Bagijnhof. Het is heel onwaarschijnlijk dat zij het familieportret van Ghijsbrecht Claesz van Campen door Frans Hals daar heeft kunnen ophangen. Dit wordt beves tigd door het feit dat in 1810 een advertentie verscheen in de Haarlemsche Courant van 8 maart, waarin twee schilderijen van Frans Hals door Wou- terus de Nooy te koop werden aangeboden die in de beschrijving beant woorden aan de schilderijen van Frans Hals die zich nu in Toledo en in Brussel bevinden.39' De schilderijen zijn dus blijkbaar op een bepaald mo ment in stukken gesneden. Of dit gebeurde toen de nazaten van Agnes van Campen het schilderij nog in bezit hadden of dat het schilderij om commerciële reden door De Nooy in stukken werd gesneden is niet gedocumenteerd. Maar een aan wijzing voor het moment waarop het schilderij in tweeën is gesneden biedt een tekening door de Leidse kunstenaar Pieter de Mare (1757 - Lei den -1796) naar het rechter gedeelte van het familie portret met de kinde ren in de bokkenwagen.40' Aangezien De Mare in juni 1796 overleed kun nen we een terminus ante quem bepalen waarop het schilderij in stukken werd gesneden. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk tussen februari 1795, de dood van Wilhelmus Gijsbertus Johannes van Tetterode, en het moment dat Pieter de Mare zijn tekening vervaardigde. Opvallend is dat PIETER BIESBOER

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 73