1679 regent van het Broodkantoor in de Lange Veerstraat. Deze instelling voor ondersteuning van Rooms-katholieke armen was gesticht in gevolge van de nalatenschap van pastoor Augustijn Bloemerts, waarvan hij de executeur was. Zie W. Cerutti, De 'Haerlemsche Augustyn' Pastoor Bloemert (1585-1659) en sijn Broodkantoor, Haarlem 2009, p. 116-122. Cornelis van Campen zelf werd op 28 maart 1679 begraven in dezelfde Grote of St. Bavokerk. Cornelis van Campen kreeg voor zover bekend vier zoons en drie dochters. In de doopregisters van de rk Statie St. Joseph staan de dopen geregistreerd van Johannes van Campen, gedoopt op 16 maart 1661, Gijsbertus van Campen op 31 December 1662, Cornelis van Campen op 17 januari 1667 en Jacobus van Campen op 5 mei 1669. Jacobus overleed 2 april 1689. In hetzelfde doopregister is ook de doop geregistreerd van een dochter Maria van Campen op 12 januari 1665. Het echtpaar kreeg ook nog een dochter Eva, die 20 juli 1688 trouwde met Petrus van de Woesteijne. Een aantal jaren voor haar huwelijk maakte zij, ziek te bed liggende, haar testament, waarin zij al haar bezittingen naliet aan haar moeder Catharina de Jongh. (onah 425, nr. 107) Haar doopdatum is niet bekend, evenmin als die van Agnes van Campen, die op 27 februari 1685 trouwde met Zacharias van Eeckhout. Zie over hen verder noot 2 hierboven. 25. onah 942,18 juli 1735, no. 11, Notaris Frangois Jacob Gallé. De ene helft is haar deel, de andere helft voor haar nog onmondige broeder Zacharias Willebrodus. Totale waarde van de 49 obligaties en losrentebrieven f. 61.614:9:9. De helft is voor Anna Balbina, te weten f. 30 807:9:9. 26. onah 955,17 Mei 1743, no. 91A, Notaris Francois Jacob Gallé. Zijn voogden dragen zijn erfdeel over. Geen verdere specificatie en geen vermelding van het familieportret. Zacharias Willebrordus ontvangt hetzelfde bedrag als zijn oudere zuster, f. 30 807:9:9. 27. Zacharias Willebrordus werd op 24 augustus 1744 begraven in de Grote of St. Bavokerk. onah 962,15 October 1745, nr. 82, Notaris Frangois Jacob Gallé. Verklaring van Adolff Calse en Joost Schopman dat zij de Heer Zacharias Willebrordus van Eeckhout hebben gekend, die zonder nalaten van een testament is gestorven. Zij verklaren dat hij de enige broer is van Anna Balbina en dat zij de enige verwante van hem is. 28. De ondertrouw voor de schepenen vond plaats op 10 augustus 1735. Zij trouwden in de rk Statie St. Bernardus in de Hoek. In het volgende document worden de ouders van Nicolaas van Tetterode vermeld: onah 963,14 maart 1746, nr. 62, Notaris Frangois Jacob Gallé. Dr. Nicolaas van Tetterode verkoopt een obligatie van 800 ponden Vlaams in zijn kwaliteit als last en procuratie hebbende van zijn moeder Juffr. Margaretha Tellingh, weduwe en geïnstitueerde erffgenaame van wijlen de Heer Henricus van Tetterode, (volgens diens testament van 3 augustus 1738) 80 haerlem jaarboek 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 82