Gunstige voorwaarden. Het idee van een Staalbad Op maandag 22 juli 1889 vond in het gebouw van sociëteit 'Vereeniging' een vergadering plaats van een groep deftige Haarlemse burgers die ge loofde dat het mogelijk was om in de stad een kuuroord aan te leggen.3' In deze vergadering vroegen zij de notabelen van de stad om een bijdrage te geven voor een nieuw op te richten onderneming, die deze zaak zou exploiteren.4' Een dergelijk idee ontstaat echter niet zomaar, maar komt voort uit meerdere factoren. Wat beoogden de oprichters met dit plan en in welke context moet dit worden beschouwd? Als aanleiding van de ideeën om in Haarlem een kuuroord op te rich ten kan de vondst van een waterbron in 1854 in de Haarlemmermeer wor den gezien. Deze bron was ontstaan omdat onder druk staand water, met een zeer bruine kleur, door het weggraven van de kleilaag voor een put naar boven was gekomen.5' Dertig jaar later, in 1883, was het plan opge vat om de medicinale waarde van het water te onderzoeken.6' De uitkom sten van het onderzoek bleken zeer positief uit te pakken voor de staal- waterbron in de Haarlemmermeer. Niet alleen bevatte de bron veel ijzer; zo overtrof zij volgens de heer S. Posthuma, een van de initiatiefnemers, alle andere Europese bronnen in samenstelling, de bekende bron te Spa uitgezonderd. Tevens bevatte de bron, niet geheel onverwacht, een grote hoeveelheid aan keukenzouten. De combinatie van beide ingrediënten zou zorgen dat het water niet alleen heel heilzaam was, maar ook verstop pingen voorkwam. Dit was een probleem waar mensen bij het drinken uit andere bronnen vaak last van hadden. Met deze bron wilde men de markt opgaan en zelfs, als dat mogelijk was, de belangrijkste speler worden.7' De heer Posthuma sprak op die maandagavond de volgende hoopvolle woorden: 'Laat het nu en later gezegd kunnen worden, dat wij de eischen van onzen tijde hebben gekend en begrepen, en de gelegenheid niet heb ben laten voorbijgaan om in de schoone stad Haarlem het Staalbad te stichten, het Staalbad dat de lijdende menschheid ten zegen en Haarlem tot immerdurend voordeel zal zijn!'8' Een Staalbad voldeed inderdaad aan de eisen van de tijd. De nabijgelegen kustplaats Zandvoort, die zich naar voorbeeld van Scheveningen en an dere (buitenlandse) badplaatsen ook sterk was gaan richten op het toe risme, was bijvoorbeeld al uitgegroeid tot een stranddorp met zekere al- RUBEN DANIELS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 89