Berkhout, een van de initiatiefnemers, meldde in het Haarlem's Dagblad van 3 november 1897 dat dit inderdaad het doel was geweest van de nieu we onderneming.14' Aan de gemeente werd daarom op 26 februari 1890 gevraagd een plek beschikbaar te stellen voor de bouw van een heus Kurhaus in het al eer der genoemde Frederikspark.15' De groep van initiatiefnemers bestond uit mannen uit de hoogste laag van de bevolking. Onder de oprichters be vonden zich enkele medici, zoals Dr. Suardus Posthuma en Johan Anthon Lodewijks, de apotheker Carel George Loomeijer jr., de scheikundige Ni- colaas van der Sleen, de architect Adrianus van der Steur jr. en de civiel ingenieur Frederik Gerrit Nicolaas Haitsma Muiier, als ook een lid van de adelstand, de bovengenoemde Jhr. Henrik Teding van Berkhout, die di recteur was van een Haarlemse bank.16' Het college van Burgemeester en Wethouders bleek direct positief te staan ten opzichte van een dergelijk ambitieus plan. Wel was de vraag of er in het park genoeg plaats was voor een dergelijk groot gebouw. Ook had het merendeel van de bewoners rondom het Frederikspark geklaagd, dat het uitzicht met de bouw van een Kurhaus weggenomen zou worden en een van de mooiste parken zou worden ontsierd. De bewoners wilden graag de situatie houden zoals deze was en zagen de bouwplannen als een aanslag op de kwaliteit van hun leefomgeving.17' Als alternatief werd op, advies van de Commissie voor den Hout en de plantsoenen, door het col lege een plek aan het einde van de Kleine Houtweg, net over de gemeen tegrens, in beeld gebracht.18' Voorstanders voor de bouw in het Frederik spark konden zich daar echter niet in vinden en vroegen datzelfde jaar de gemeenteraad om de vast te stellen plek nog eens goed te overwegen. Zij stelden dat het immers in het belang zou zijn van de gehele stad als het Kurhaus dichter bij de stad gebouwd zou worden.19' In reactie daarop liet de raad een commissie samenstellen bestaande uit de heren G.J. van Dieren Bijvoet, A.J. Rethaan Macaré en C. Prins Szn. Van deze drie heren zou de heer Prins plaatsnemen in de raad van beheer van de nieuwe onderneming en zou de heer Van Dieren Bijvoet als een der commissarissen in het bestuur van de nieuwe onderneming plaats nemen.20' Heel verrassend is het dan ook niet dat deze raadscommissie op 2 februari 1892 met het voorstel komt om toch op de oorspronkelijke plek te bouwen. Het voorstel is dan enigszins gewijzigd. Er zou nu niet één enkel Kurhaus worden gebouwd, maar verschillende gebouwen die elk een afzonderlijke functie zouden krijgen in het park. Ook was aan de architect L.P. Zocher (zoon van), gevraagd een ontwerp te maken waar- HAERLEM JAARBOEK 2012

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 2012 | | pagina 92