NIEUWE No, 448. Donderdag 13 Januari 1881. 6e Jaargang, Vrede? BUITENLAND. Engeland. Duitschland. Frankrijk. Oostenrij k-Hongarije. H44R1EMS(!HE C01IR44T. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor HaarlemJ 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. AGHTE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAÜEEI. De nieuwjaarsoverwegingen der Pers zijn ditmaal van zeer somberen aard; de onte vredenheid in alle kringen schijnt haar toppunt bereikt te hebben. Zeker, op de grens van twee jaarkringen gevoelt een ieder behoefte aan eeu ernstigen terugblik op de vervlogen dagen, zoowel als aan een blijmoedigen blik op den toekomstigen tijd eu op den nieuwen weg, dien hij zal moe ten bewandelen. Het jaar 1880 heeft in't sociale leven vele verwachtingen teleurge steld, veel hoop doen vervlogen gaau. De aanvang van het nieuwe jaar vond onzen toestand niet beter dan het einde van het oude. Ook de laatste twaalf maanden heb ben bewezen, dat het moderne leven, wel is waar, voortdurend nieuwe quaestiën kan in 't aanzijn roepen, doch dat het niet in staat is de oude op te lossen. Zoo voort gaande zullen er zich van jaar tot jaar vele problema's opeenstapelen, die hoe lan ger wij ze zullen beschouwen, hoe raadsel achtiger ze ons zullen toeschijnen. Alles schijnt ontroostbaar. Overal ontwaren we donkere stippenaan den horizon. De volkeren, die zich tot de werken des vredes moesten vereenigen, die eene eensgezinde groote fa milie onder de milde heerschappij van den Vredesvorst moesten zijn, staan gewapend tegenover elkander. Het vertrouwen heeft plaats moeten maken voor het wantrouwen, in plaats van offervaardigheid vindt men overal zelfzucht. Er is slechts eene zeer kleine aanleiding noodig, om kolossale le- gei s in den strijd te brengen en de uit gebreide middelen van verkeer zijn genoeg zaam ontwikkeld om in enkele dagen dood en verderf in het naburig land te brengen. Nog staat aan den verren horizon de don kere wolk van het Oostersche vraagstuk; jaren lang zien de volkeren van Europa naar het Oosten in bange verwachting der castrophe die over het zijn en het niet-zijn van het Turksche Rijk zal beslissen. Ook dit nieuwe jaar neemt deze groote onop geloste quaestie als eene erfenis van het oude meê op reis. Bloedige twisten woeden fhans in drie werelddeelen tegelijk. In Azië Vrijden de Nederlanders nog steeds te«on de Atchiueezeu, in Afrika de Engelschen tegen de in opstand en verzet gekomen koeren der Transvaalsche Republiek, die wars van de auexatiezucht der Engelsche kroon, de vrijheid, zij 't ook ten koste van FE U1LLE TON. DE SLUIPMOORD. Vervolg Pan zult gij mij zeer verplichten, want de buks hangt mij als lood op den schouder. Pat heb ik reeds gemerktook de wijze, daarop gij het geweer draagt, doet zien, dat gij gsen jager zijt. Dit zeggende, wierp Smithfield het geweer °ler den schouder, plaatste zich gemakkelijk in e stijgbeugels, zeggende Nu ben ik eerst recht in mijn schik wanneer ik geen geweer bij mij heb, is het mij niet wel. Maar laat ons van iets anders spreken. De eene dienst i, de anderg waard_ Voorzeker! Welaan, ging nu Smithfield voort, daar gij taij zoo even zeidet, dat ik u door het bezorgen van het geweer een dienst zal bewijzen, zoo kunt °ok gij mij een rit besparen. Van harle gaarne. Waarin kan ik u van Wederdienst zijn? Ih heb, zeide de jager, aan den koopman ■Lamberg, die in uw stadje woont, driehonderd rijksdaalders te betalen; dit bedrag heb ik in banknoten bij mij, en daar bet morgen de ver valdag i8> ZOo zoude het mij aangenaam zijn, Wanneer gij hem dit geld nog heden wildet ter lijf en bloed, verkiezen, boven de protectie van John Buil; en het geciviliseerde Amerika tracht de laatste overblijfselen van de In dianenstammen te verdelgen. Werpen we eeu blik in het innerlijk leven der volke ren, welk een chao» vertoont zich dan aan onze oogen. Is het niet alsof een strijd van allen, tegen allen ontbrand is? Op econo misch gebied, ontevredenheid waar dan ook, bij niet-gefortuneerden overdreven, matelooze eischen, bij de rijken te weinig goeden wil om aan de rechtmatige eischen der armeu en verdrukten te voldoen. De kolossale rijkdom van enkelen, de bittere armoede van zoovele anderen, de knellende en drukkende belastingen, die grootendeels hun aanzijn te danken hebben aan de deer niswaardige uitbreiding van het militai risme, en nog zoo vele andere oorzaken hebben allerwege een toestand van alge- meeue ontevredenheid en ellende in 't aan zijn geroepen. Waarlijk, de wereld bezit den vrede nog niet! De oorzaak van al die rampen en ellen de moet gezocht worden in de wanver houding die er helaas! bestaat tusschen den godsdienst en de staten. In alle landen toch heeft er als 't ware eene bestorming plaats tegen al het goddelijke en bovenna tuurlijke. Overal worden de levensaderen der Kerk afgesneden, overal wordt aan hare werkdadigheid beletselen in den weg ge legd. In de Romaansche landen, die toch in zoo hooge mate de weldaden der Kerk hebben ondervonden en ook thans nog ge nieten, vereenigen zich leugen en boosheid, list en brutaal geweld tot onderdrukking der groote weldoenster der meuschheid. Frankrijk de eerste en machtigste dochter der Kerk, treedt hare Moeder juet voeten en Italië schendt de beloften die het, na den roof der Kerkelijke Staten, plechtig heeft gezworen. Eu in Duitschland Zuch ten onze Germaansche broeders niet onder den druk der wetten die zulk een ontzag lijke ellende over het land gebracht heb ben en nog dagelijks beklagenswaardige slachtoffers maken? De Rijulandsche Ka tholieken hebben onlangs, geheel in den geest van alle Duitsche Katholieken, bij ge legenheid van het Dom-feest te Keulen, hunne klachten aan den voet van den Pruisischen koningstroon neergelegd. Het antwoord dat zij ontvingen kon hen geens zins bevredigen; toch heeft het hen niet hand stellenmaar laat u door hem een bewijs geven, want in geldzaken houd ik van orde. Daarin hebt gij volkomen gelijk, want er staat geschreven: Voorzichtigheid is de moeder der wijsheid-, alles zal door mij behoorlijk bezorgd worden. Ontvang reeds bij voorraad mijn dank, zeide Smithfield en hij reikte hem een oude lederen brie- ventasch over, waarin zich de banknoten bevon den, zeggende, haar wel bij gelegenheid van hem terug te zullen bekomen. Op deze wijze was de zaak afgehandeld en daar Smithfield te kennen gaf, dat het hem on aangenaam zoude zijn, de buks ongeladen mede te nemen, zoo zeide Middleton Ik kocht ook een weinig kruit bij den geweer maker, en ik vertrouw, wanneer gij een goede prop op den kogel zet, die ook wel voor de buks zal kunnen gebruikt worden. Beide ruiters hielden nu stil, Smithfield ontving van Middleton een kogel en een schot kruit, en nadat de jager het geweer geladen had, reden zij weer voort. De dokter bood nog meer kogels en kruit aan, waarvoor de andere hem bedankte zeggende, geen tijd te hebben en slechts een enkel schot te willen doen, hetgeen, zoo hij hoopte, zijn doel niet zoude missen. De plaats, waar de weg zich scheidde, gena derd zijnde, stonden de paarden, den teugel gehoor zamende, andermaal stilde vrienden reikten elkaar ontmoedigt. De zoogenaamde Juli-wetten beteekenen tegen het ijzeren apparaat der Mei-wetten zoo veel als niets en zoo zul len onze Duitsche geloofsgenooten wellicht nog langen tijd moeten wachten alvorens zij uit hunue knellende banden worden ver lost. Doch zij genieten het bewustzijn eener getrouwe plichtsvervulling en derhalve zal het hun aan den zegen Gods niet ontbre ken. Ieder tijdperk heeft zijne taak tot vol voering van het goddelijk wereldplan en de Duitsche Katholieken hebben de sehoone roeping, te dulden en te lijden, den aan val van de vijanden der Kerk te weerstaan en zoo doende het geloof en de reine Chris telijke moraal te verdedigen en aan het nageslacht te vermaken. Verdienen de Duit sche Katholieken in 't algemeen onzen dank eu bewondering voor hunne cordate hou ding in den heeten, afmatteuden strijd, in 't bizonder echter komt een woord van ver eering, dank en sympathie toe aan die mannen welke het heilig recht in den Land en Rijksdag zoo kalm en wijselijk, maar ook zoo mannelijk en beslissend handha ven. In geen enkel Parlement der wereld heeft ooit zulk eene uitmuntende phalanx met zulk eene overwinnende inwendige kracht, met zulk een overvloed van geest en wetenschap, zulk eene heilige zaak ver dedigd als de fractie van het Centrum. De gausche wereld moet het weten dat de Duitsche Katholieken in deu hoogsten graad homogeen zijn met hunne vertegenwoor digers en dat geene macht en list hen ooit kan scheiden. De groote congressen van Constance, Keulen, Munster en Breslau hebben het bewezen, hoe innig de band is tusschen het Katholieke volk en hen die voor God en het heilige recht strijden. Zij werken niet voor 't aardsche loon, maar voor hoogere, eeuwige goederen, waarbij alle tijdelijke in 't niet verzinken. Al is de vrede dan nog verre van ons verwijderd en al spelt de naaste toekomst niets dan lijden en strijd, ook ten opzichte onzer vaderlandsche toestanden, toch zul le" wij manmoedig de toekomst te gemoet treden en in den strijd die ons nog te wachten staat, steeds indachtig zijn aan het devie» van den grooten Centrums-aan voerder Windthorst: Slechts in 't geduldig volhouden, in den passieven tegenstand ligt onze kracht, maar dat is eene onoverwinne lijke kracht. En al mochten de paragrafen der de hand en namen afscheid met den hartelijken wensch, elkaar spoedig weder te zien. Smithfield had nog omtrent vijftien mijlen af te leggen, alvorens hij zijne hoeve bereikte, en zijn moedig paard, door zijn meester tot spoed aangedreven, draafde zoo vlug voort, als wenschte het zelf zoodra mogelijk uit deze dorre en een zame streek weg te komen. Reeds begon de zon te dalen, toen Smithfield een woud naderde, hetwelk zich zuidwaarts van de zee door het geheele land tot aan de rivier de Ohio uitstrekt. Aan den ingang van dit woud gekomen zijnde, bracht de jager zijn paard in een langzamen draf en liet zijn geoefend oog door het geboomte rondwaren, met het doel, om, wanneer hij het een af ander wild mocht ontdekken, het neder te vollen, en er een malsoh stuk van mede naar huis te nemen. Op eens overviel den ouden man een ijskoude huiveringhij bevoelde zich het hoofd en de borst, en terwijl hij dacht door eene koorts te zullen worden overvallen, was die zonderlinge aandoe ning ook weder terstond verdwenen. „Het is vreemd," zeide hij; doch daar hij een evengoed Christen als een dapper man was, hief hij zijne oogen ten hemel, en terwijl hij aan zijn gevor derden leeftijd dacht, zeide hij; nu, zoo als God wil; de mijnen zijn verzorgd, en daar ik mijn aardsche rekening reed» voorlang gesloten heb,om grondwet vallen,een andere para graaf blijft toch stand houden, en deze para graaf luidt: »GLj zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijne Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overwel digen.» Een schrijven van een vertrouwbaar per soon te Heilbron (Transvaal) meldde, dat de Boeren ruim 10,000 bereden mannen on der de wapenen hebben, terwijl er nog voortdurend versterkingen kwamen opda gen uit den Vrijstaat. Er zou eene aan zienlijke Britsche strijdmacht noodig zijn om den opstand te dempen. De Boeren zou den wanhopig vechten. Er werd verwacht dat de Vrijstaat zich openlijk bij de Trans vaal zou aansluiten. Te Bolton hebben meer dan 5000 mijn werkers deu arbeid gestaakt. De pokken nemen op onrustbarende wijze in Londen toe. In de gasthuizen zijn thans reeds 440 lijders. In de garnizoensplaatsen Maintz, Worms, Darmstadt, Offenbach en Giessen is thans bepaald, dat de soldaten geen brieven of pakketten meer mogen ontvangen en ope nen dan in tegenwoordigheid van een ser geant-majoor, die tevens inzage er van zal kunnen nemen; alsook dat voortaan aan ieder die geen militair is de toegang tot de kazerne onvoorwaardelijk moet worden geweigerd. Deze maatregel is genomen te gen geheime socialistische woelingen onder de troepen. De Navarin, met het laatste transport geamnestieerden aan boord, is te Brest aangekomen. Onder de teruggekeerde com munards bevinden zich de schoenmaker Trinquet, Régère, Lullier, Lisbonne en Clovis Dupont. Eenige geamnestieerden verkozen te blij ven in Nienw-Caledonië, waar zij een han del gevestigd hebben. De Wiener Zeitung meldt, dat op den wensch van Hunne Belgische Majesteiten het huwelijk van den Kroonprins Rudolf tot een later tijdstip is verschoven. daarboven verantwoording te kannen doen, gaik mijn oproeping, wanneer die ook apoedig moge plaats hebben, zonder vrees gemoet. Nu ontwaar de hij een aandoening van weemoedigheid, en andermaal doorliep een koude rilling zijn borst. Aan een klein dicht boschje gekomen zijnde, waar de weg zich eenigszins kromde, meende hjj het klokken van een kalkoen te hoorendadelijk hield hij zijn paard in, om te hespeuren, waar het vermeende dier zich bevond, maar hij ontdek te niets; op eens schoot een sissende bliksem straal uit het dor.kere woudSmithfield stortte uit den zadel; de buks ontviel zijne hand, die naar zijne gewonde borst greep, en in het volgende oogenblik sprong het paard, schichtig geworden, over zijn meester heen, die op den verdorden grond lag uitgestrekt. Nog eenmaal hief Smith field krampachtig het hoofd op, en terwijl zijn oog den hemel zocht, stamelden zijn verbleekende lippen: God, vergeef mijn moordenaar en wee» mijn arme ziel genadig! Langzaam zonk hij nu neder, rekte zijne leden uit en gaf, terwijl zijn bloed den grond verfde, den geest. II DE VERDENKING. Reeds meer dan twee volle uren lag de jager Smithfield onbewegelijk daar neder;' het bloed vloeide niet langer uit de wonde. {Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1